Wytze Jellema

Voorzitter (interim)
Pergamijndonk 4
6218 GV Maastricht
043-3476828
wytze.jellema@home.nl

 

Eric Smeets

Penningmeester
Pandectendonk 44
6218 HB Maastricht
043-3434247
06-44800699
henricus.smeets@online.nl

 

Jos Martin

Secretaris

06-52764407
jos.martin@ziggo.nl

 

Jan Bronsair

Lid
Pandectendonk
Maastricht
janbrons@home.nl

Annemie Franssen-van Hedel

Lid
Rogneurdonk 16
Maastricht
annemievanhedel@live.nl

head

16 september 2014, aanvang 20:00u,  Locatie: De Luibe

Bij deze nodigt de buurtraad Oud Caberg de bewoners uit om de openbare vergadering op 16 september bij te wonen. Onderwerpen die o.a. aan de orde komen:

 •  Stand van zaken Lanakerveld
 • Cursus Reanimatie met behulp van AED. Als u verhinderd bent kunt u in deze contact opnemen met Eric Smeets via: henricus.smeets@online.nl
 •  Lopende zaken en resultaten

head

VERSLAG OPENBARE VERGADERING BUURTRAAD OUD-CABERG 16 september 2014

 1. In zijn intro geeft Wytze aan n.a.v. Prinsjesdag dat de koning is benoemd voor het leven en dat er weliswaar geen gouden koets rondreed in Oud-Caberg, maar dat er wel gouden mogelijkheden zijn voor onze wijk. De koning schetste de participatie maatschappij. Die begint daar waar mensen elkaar kennen en dat is de voorwaarde voor een prettige, veilige, schone en rustige leefomgeving.

 2. De notulen van de vorige openbare vergadering, 24 juni 2014, worden goedgekeurd met de opmerking dat het punt m.b.t. de rattenoverlast wordt vervolgd. Verder, in oktober heeft Woonpunt aan de firma Olislagers ( ongedierte bestrijding ) opdracht gegeven om de zaak in de kruipruimte te inspecteren. ( Pergamijndonk 26 ). Dit zou volgens Woonpunt uitgevoerd zijn, e.e.a. kan kloppen want de voortuin was opgegraven.

 3. Marianne Vermaas, bewoonster van de Kantoorweg, brengt het probleem wateroverlast ter sprake. Zij geeft o.a. aan dat a.s. vrijdag een inspectie van het gebied zal plaatsvinden door de gemeente. We wachten het resultaat af.

 4. Het voormalige rijkswaterstaatgebouw aan de Brusselseweg komt ter sprake. Het pand blijkt van eigenaar te zijn gewisseld en de nieuwe eigenaar zou voornemens zijn het gebouw te exploiteren als sportpand. Er wordt gesteld dat e.e.a. is gepubliceerd in lokale bladen i.v.m. de inspraaktermijn. Het bestuur is hier niets van bekend en zal e.e.a. nader uitzoeken.
 5. Jan Bronsaer geeft een update over veiligheidszaken.

  a. De 30 km markering bij alle straten die toegang geven tot Oud-Caberg zijn aangebracht

  b. Crossen in het veld vindt nog steeds plaats. E.e.a. zal worden bewaakt door Jan Bronsaer.
  Na enkele mails van Jan naar de wijkagent is het probleem inmiddels zo goed als opgelost.

  c. Er wordt gemeld dat de afvalbakken voor de hondenzakjes op de Papryssingel alleen aan de Malbergse kant staan, dit wordt als onhandig en onveilig ervaren. Jan Bronsaer zal e.e.a. uitzoeken.
  Navraag heeft opgeleverd dat e.e.a. plaatsvindt i.h.k.v. bezuinigingen door de gemeente.Daar er geen vragen zijn voor de rondvraag sluit Wytze Jellema om 21.10 de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid

 6. Daar er geen vragen zijn voor de rondvraag sluit Wytze Jellema om 21.10 de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid

broonk 2015

DOOR ONZE CATERAAR WORDT ER EEN DRANKJE GESERVEERD EN EEN BBQ-TENT INGERICHT.
AANVANG DIRECT NA DE PROCESSIE TOT 22.00 UUR.
TOT ZIENS OP 7 JUNI !!!

 

head

 

Beste inwoners van Oud-Caberg

 

Noteert u al vast de volgende datums. Nadere aankondigingen, agenda’s en flyers volgen.

 • Openbare bijeenkomsten BR-OC in de Luibe in 2018
  Dinsdag 27 maart
  Dinsdag 26 juni
  Dinsdag 30 oktober
 • Zondag 10 juni 2018 is er weer de Broonk bij en in de Luibe aansluitend op de Processie

 

In het najaar volgt de cursus reanimatie m.b.v. AED en de Kerstactiviteit, maar die datums staan nog niet vast.

 

Wat betreft de ontwikkelingen rond de Zonneweide houden we jullie op de hoogte tijden de openbare bijeenkomsten

Als daar aanleiding toe is verspreiden wij een extra flyer en lassen eventueel een speciale vergadering in

 

Wytze Jellema

Voorzitter Buurtraad Oud-Caberg

kerst banner

Oud-Caberg in 1968: het boeren leven

De buurtraad faciliteert een Reanimatiecursus en wel op zaterdag 11 april in de Luibe aan de van Akenweg 15.

De cursus is gratis en duurt van 10:00 uur tot maximaal 13:00 uur. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Meld je aan door het formulier in te vullen of bij Eric Smeets (06-44800699)  

Zoals u wel zult begrijpen is de openbare vergadering van de buurtraad Oud-Caberg op 10 april a.s. afgelast i.v.m. de coronacrisis en zal op een later tijdstip dit jaar plaatsvinden. Uiteraard is het jammer dat we niet kunnen praten over heikele onderwerpen zoals de zonneweide en de nieuwe windturbines maar gezondheid gaat boven alles.

De buurtraad Oud-Caberg wenst u veel sterkte en wijsheid toe in deze moeilijke periode, maar blijf vooral gezond. Mocht er behoefte zijn aan contact schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Alle informatie staat op onze site.

Met vriendelijke groet,

Jos Martin

Secretaris buurtraad Oud-Caberg