head

VERSLAG OPENBARE VERGADERING BUURTRAAD OUD-CABERG 16 september 2014

 1. In zijn intro geeft Wytze aan n.a.v. Prinsjesdag dat de koning is benoemd voor het leven en dat er weliswaar geen gouden koets rondreed in Oud-Caberg, maar dat er wel gouden mogelijkheden zijn voor onze wijk. De koning schetste de participatie maatschappij. Die begint daar waar mensen elkaar kennen en dat is de voorwaarde voor een prettige, veilige, schone en rustige leefomgeving.

 2. De notulen van de vorige openbare vergadering, 24 juni 2014, worden goedgekeurd met de opmerking dat het punt m.b.t. de rattenoverlast wordt vervolgd. Verder, in oktober heeft Woonpunt aan de firma Olislagers ( ongedierte bestrijding ) opdracht gegeven om de zaak in de kruipruimte te inspecteren. ( Pergamijndonk 26 ). Dit zou volgens Woonpunt uitgevoerd zijn, e.e.a. kan kloppen want de voortuin was opgegraven.

 3. Marianne Vermaas, bewoonster van de Kantoorweg, brengt het probleem wateroverlast ter sprake. Zij geeft o.a. aan dat a.s. vrijdag een inspectie van het gebied zal plaatsvinden door de gemeente. We wachten het resultaat af.

 4. Het voormalige rijkswaterstaatgebouw aan de Brusselseweg komt ter sprake. Het pand blijkt van eigenaar te zijn gewisseld en de nieuwe eigenaar zou voornemens zijn het gebouw te exploiteren als sportpand. Er wordt gesteld dat e.e.a. is gepubliceerd in lokale bladen i.v.m. de inspraaktermijn. Het bestuur is hier niets van bekend en zal e.e.a. nader uitzoeken.
 5. Jan Bronsaer geeft een update over veiligheidszaken.

  a. De 30 km markering bij alle straten die toegang geven tot Oud-Caberg zijn aangebracht

  b. Crossen in het veld vindt nog steeds plaats. E.e.a. zal worden bewaakt door Jan Bronsaer.
  Na enkele mails van Jan naar de wijkagent is het probleem inmiddels zo goed als opgelost.

  c. Er wordt gemeld dat de afvalbakken voor de hondenzakjes op de Papryssingel alleen aan de Malbergse kant staan, dit wordt als onhandig en onveilig ervaren. Jan Bronsaer zal e.e.a. uitzoeken.
  Navraag heeft opgeleverd dat e.e.a. plaatsvindt i.h.k.v. bezuinigingen door de gemeente.Daar er geen vragen zijn voor de rondvraag sluit Wytze Jellema om 21.10 de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid

 6. Daar er geen vragen zijn voor de rondvraag sluit Wytze Jellema om 21.10 de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid