1. Opening door de voorzitter van de bijeenkomst in de Luibe op 27 maart 2018

 • De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. Hij geeft als aftrap zoals altijd een kritisch-filosofische beschouwing over de gang van zaken binnen onze wijk en de bemoeienissen van de buurtraad in deze. Deze keer grijpt hij de opening van de Groene Loper aan als voorbeeld van het (elders) investeren in een ruimtelijk gebied, iets waar wij op Oud-Caberg en het Lanakerveld al jaren voor strijden.

 

2. Verslag 10 oktober 2017 - Zie Website

 • Het verslag wordt zonder aanpassingen of aanvullingen vastgesteld.

 

3. Belangrijke datums BR-OC in 2018

 • Dinsdag 26 juni 20:00 - 21:00 uur Openbare bijeenkomst in de Luibe
 • Zondag 10 juni Broonk Oud-Caberg in en rond de Luibe aansluitend op de processie
 • Dinsdag 30 oktober 20:00 - 21:00 uur Openbare bijeenkomst in de Luibe
 • Zaterdag 22 december 16:00 - 18:00 uur Kerstactiviteit in de Luibe
 • Cursus AED in december; datum is nog niet bekend

 

4. Verslag recente bespreking tussen Buurtraad en Traject

 • De contacten met traject worden dit jaar geïntensiveerd. Traject zal tijdens de Broonk en de Kerstactiviteit aanwezig zijn
 • Het Vellige Buurten Team (VBT) zal een buurtschouw houden om te bekijken welke onderwerpen in onze buurt aandacht verdienen. Het is een herstart van dit gebeuren. De schouw (rondleiding door de hele wijk e.o.) richt het oog op zeer uiteenlopende kwesties, waaronder verkeersveiligheid. Over dit item zijn vaak klachten ook weer bij deze vergadering.
 • In het VBT zijn vertegenwoordigd: de Wijkagent, Handhaving, Servatius, Woonpunt en Traject.
 • Een van de aandachtspunten is 'Eenzaamheid' in al zijn vormen. Er is ook een werkgroep in oprichting binnen onze wijk in het kader van het intensiveren van het buurtnetweken. Reminders in deze zijn: Koffie-uurtje Scharwyerveld, 'onze' pastoor, Sociaal Netwerk, Zonnebloem, …….

 

5. Bijpraten over de Zonneweide

 • Op 17 april zal de werkgroep 'Marianne Bauling' voor het laatst bijeen komen. Daarna volgt een presentatie van de resultaten over de inrichting van een eventuele zonneweide in het Lanakerveld en de en bijhorende robuuste groene borstwering. De presentatie is waarschijnlijk op 24 april in de Luibe. Deze bijeenkomst wordt door de gemeente georganiseerd. We verwachten binnenkort een uitnodiging.
 • Het is inderdaad waar dat er een nieuwe vergunning is verstrekt door de gemeente voor een Zonneweide op de Belvédère. Dat mochten we in de krant lezen. Ongehoord, dat dit voornemen en deze vergunning stelselmatig zijn genegeerd. Ondanks onze vragen en ondanks ons wijzen op de Belvédère als alternatieve locatie voor het Lanakerveld. Zijn we dan bezig met twee Zonneweiden beide aan de rand van Oud-Caberg? Waarom deed de gemeente alsof haar neus bloedde? We kunnen die zaken toch niet los zien! Het wordt letterlijk een schitterende omgeving, maar niet zoals wij voor ogen hebben
 • Nu de gemeenteverkiezingen voorbij zijn wordt het weer spannend rond de besluitvorming over de Zonneweide. Zeker gezien de vorige bullit. En gezien de teneur van de berichten in de krant, waaruit zou moeten blijken dat de gigantische zonneweide in het Lanakerveld al een feit is.
 • Het idee om het Lanakerveld als landschappelijk monument en beschermd cultuurgoed onder de Unesco-vlag te brengen lijkt een optie die nog moeilijk tijdig te realiseren is.

 

6. Financiën w.o. AED

 • Goed nieuws. De financiering van de AED-apparatuur in onze wijk lijkt de komende 10 jaar gewaarborgd. Dankzij een alleszins redelijke regeling van de gemeente, waarvoor onze dank.
 • Slecht nieuws. De subsidie door de gemeente is voor 2018 tot een minimaal niveau gereduceerd. De organisatie- en communicatiekosten zijn wel toereikend. Maar de subsidie voor activiteiten is nagenoeg tot nul teruggebracht. Het systeem van tenders is voor de BR-OC een moeilijk te nemen horde en biedt bovendien geen structurele mogelijkheden. Hoe de zaak in 2019 eruit zal zien is nog koffiedikkijken.

 

7. W.v.t.t.k.

 • Er wordt extra aandacht gevraagd voor de toenemende overlast van sluipverkeer in het Lanakerveld veroorzaakt door de afsluiting van het kruispunt in Smeermaas. Er wordt gehandhaafd, maar de vraag is of dat voldoende helpt. De BR zal het punt o.a. op 11 april (weer) bespreken met de gemeente. Er lopen overigens recentelijk al contacten.
 • Het is verheugend te kunnen melden dat er in Malberg ook weer een BR actief is. De BR-OC zal gaan kennismaken. Er zijn gemeenschappelijke belangen en afstemming is belangrijk.
 • De 'Boeren'(wij mogen die term van de heren in kwestie gebruiken) zijn op diverse fronten actief om het Lanakerveld te verfraaien. Er is aandacht voor heggen en wegen. Er worden 4-10 hectare landbouwgrond als 'vogelakkers' ingericht om o.a. de insecten- en bloemenrijkdom in ons veld te bevorderen.

 

8. Rondvraag en Sluiting

 • Er zijn geen punten voor de rondvraag, c.q. die zijn eerder in het verslag verwerkt.