1. Opening door de voorzitter van de vergadering in de Luibe op 26 juni 2018
  De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. Hij geeft als aftrap zoals altijd een kritisch-filosofische beschouwing over de gang van zaken binnen onze wijk en de bemoeienissen van de buurtraad in deze. Deze keer grijpt hij meerdere geldverslindende projecten elders in Maastricht aan in vergelijking met de investeringen die in Oud-Caberg worden gedaan en dan met name gericht op het Lanakerveld.

 2. Vaststellen agenda
  Er wordt 1 agendapunt toegevoegd: het aanwezige onkruid in en rond met name de Velijndonk en de Alde Caerterruwe.

 3.  Verslag 27 maart 2018 - Zie hier
  Het verslag wordt zonder aanpassingen of aanvullingen vastgesteld.

 4. Belangrijke datums BR-OC in 2018
  · Dinsdag 30 oktober 20:00 - 21:00 uur Openbare vergadering in de Luibe
  · Zaterdag 22 december 16:00 - 18:00 uur Kerstactiviteit in de Luibe
  · Cursus AED in december; datum is nog niet bekend

 5.  Bijpraten over de Zonneweide
  Eric praat iedereen bij m.b.t. de Zonneweide. De ambtenaren hebben een concept college nota opgesteld met bijlagen. Deze worden kort aangestipt maar zullen op de site geplaatst worden zodat iedereen er kennis van kan nemen. Het nieuwe college zal na het zomerreces e.e.a. oppakken.

 6. Sociale Team/Veilige Buurten Team
  Traject is tijdens de Broonk aanwezig geweest en zal ook tijdens de Kerstactiviteit aanwezig zijn.
  Wytze doet verslag van de recentelijke bijeenkomst van de werkgroep die heeft plaatsgevonden in Scharwyerveld. Het was een vruchtbare bijeenkomst die wordt vervolgd. Belangrijkste conclusie toe nu toe: wij zoeken kartrekkers. De werkgroep zal een enquête/rondgang door de wijk houden om te polsen wat er bij de bewoners leeft. In september krijgt e.e.a. een vervolg. 

 7. Verkeerssituatie Lanakerveld
  Jan geeft een update m.b.t. onderwerp. Wij zouden graag zien dat buiten de verbodsborden die er al allemaal staan aan het einde van de verharde Van Akenweg een soortgelijke afsluiting komt als op de Goudenweg ter hoogte van de Dousberg. Dan kunnen auto's niet meer het veld inrijden. Binnenkort gaat er een brief in deze naar het college van B&W.

 8. Broonk 2018
  De Broonkcommissie heeft onlangs de Broonk geëvalueerd en heeft ondanks de matige opkomst de beslissing genomen volgend jaar toch weer een Broonk te organiseren. Elk jaar is er een teruggang te zien in de omzet en aanwezigheid van mensen.

 9. Financiën
  Eric geeft een update m.b.t. de financiën. Geen bijzonderheden.

 10. Rondvraag
  V.w.b. het toegevoegde agendapunt, onkruid, zal contact worden opgenomen met de gemeente.
  Verder zijn er geen punten voor de rondvraag.

 11. Sluiting
  Wytze sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng.