head

 1.  Wytze Jellema opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter stelt de rest van het bestuur voor en geeft tevens aan wat hun beleidsterreinen zijn. Tevens geeft Wytze een korte inleiding.

 2. De gepresenteerde agenda wordt vastgesteld.

 3. Als eerste volgt een presentatie door 2 dames van Buurkracht. Buurkracht is ontstaan ter ondersteuning van buurtinitiatieven gericht op energiebesparing. Een project vóór en dóór buurtbewoners die in hun eigen wijk collectief energie willen besparen. Met elkaar, omdat vele handen licht werk maakt, en omdat collectiviteit in het nemen van maatregelen de bewoners veel geld kan schelen. Minder kosten, meer comfort en een goede band met de buurt. De buurt houdt de regie in handen en wij faciliteren met communicatiemiddelen, een online platform en de slimme meter bijvoorbeeld.

 4. Daar er geen op- of aanmerkingen zijn op de notulen van 20 januari 2015 worden deze vastgesteld met dank aan de secretaris.

 5. Eric Smeets geeft een inleiding over de voorgenomen leemwinning op Belgisch grondgebied echter direct aan de landsgrens beginnend in het verlengde van de van Akenweg en dan verder richting zuiden in de richting van de bestaande steenfabriek Wienerberger. Er wordt afgegraven tot Albertkanaal hoogte en de grond is voor drie steenfabrieken in de nabije omgeving waaronder Wienerberger. Het wordt er allemaal weer niet fraaier op, maar we kunnen er weinig aan doen dan alleen de vinger aan de pols te houden en alles goed blijven volgen.

 6. Jan geeft een uiteenzetting m.b.t. de bestaande windmolens in het Belgisch deel van het Lanakerveld. Volgens nieuwe Belgische wetgeving zouden er drie van de vier moeten verdwijnen echter hier gaat niet de gemeente Lanaken en de Vlaamse regering over, maar een derde partij. De bereidwilligheid van Belgische bewoners uit de omgeving om er iets aan te doen is niet bepaald verheugend. We gaan maar eens op zoek naar Belgische connecties die ons kunnen helpen de goede paden te bewandelen om er iets tegen te kunnen doen.

 7. Jan informeert iedereen over de diffusie buisjes die ook hier in de buurt hangen. Laatst is er een geplaatst ter hoogte van de Kantorenbuurt om daar metingen te verrichten. 16 juni worden de resultaten verwacht van die metingen. Tevens komt de geplande rotonde weer ter sprake op de Brusselseweg en de denkwijze van de verantwoordelijk projectleider die denkt dat zijn verantwoordelijkheden stoppen bij de rotonde en dat hij niet verantwoordelijk is voor het resterend gedeelte Brusselseweg van de rotonde tot aan de grens met Smeermaas. Wordt vervolgd.

 8. Jan deelt mede dat op de van Akenweg en langs het speelveld aan de Atlasdonk nieuwe bomen zijn geplant. De nieuwe bomen op de van Akenweg staan wat kort op de rijweg wat mogelijk op den duur een probleem zou kunnen zijn voor grotere/brede voertuigen.

 9. Eric komt nogmaals terug op de AED's. Inmiddels is er een nieuw, beter onderhoudscontract afgesloten voor de AED's, zodat e.e.a. tot mei 2016 weer zeker is gesteld. Tevens geeft Eric aan dat er nog geld beschikbaar is om net zoals vorig jaar cursussen te verzorgen om mensen op te leiden om de AED's deskundig te kunnen gebruiken. Hier wordt z.s.m. op teruggekomen.

 10. Financiën.
  Eric geeft een update over de financiën. Op dit moment gaat alles zoals gepland en staan we er goed voor, echter door het nieuwe beleid van de gemeente Maastricht zal er vanaf 2016 minder geld beschikbaar komen voor buurtraden of wordt het zo moeilijk gemaakt om geld aan te vragen voor projecten dat het voor vrijwilligers bijna onmogelijk wordt om e.e.a. onderbouwd bij de gemeente voor te leggen. Daar gaat heel veel tijd inzitten.

 11. Rondvraag.
  1. Er wordt gevraagd naar de afvalcontainers op het Moletteplein.
   Er was een verzoek ingediend om alleen de plastic container 180 graden te draaien om zwerfvuil door de wind te voorkomen. De gemeente heeft echter alle containers 180 graden gedraaid zodat alle containers niet meer bereikbaar waren door o.a. rolstoel gebruikers. Inmiddels zijn ze weer in de oorspronkelijke staat terug gezet. Jan gaat nog een volgende poging ondernemen. Wordt vervolgd.
  2. Er wordt gevraagd of de firma Hurkmans over de van Akenweg kan/mag rijden met hun vrachtauto's.
   Het antwoord is kort en helder. De firma Hurkmans heeft alle vereiste papieren.
  3. Er wordt gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. het oude pompstation aan de Brusselseweg.
   Er zijn geen nieuwe berichten bekend m.b.t. dit pand. Wordt in de gaten gehouden.
  4. Auto's in het veld.
   Ondanks alle verbodsborden rijden er toch nog regelmatig auto's door het veld. E.e.a. zou te maken kunnen hebben met het tijdelijk afsluiten van de Bosscherweg maar zou ook zo maar structureel kunnen zijn.
   Jan gaat uitzoeken of betonnen blokken geplaatst kunnen worden die stoppend zijn voor auto's maar niet voor tractoren.
  5. Broonk is weer op 7 juni a.s.

 12.  Daar er geen vragen zijn voor de rondvraag sluit Wytze Jellema om 21.15 de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid