head

 

 1. Wytze Jellema opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter stelt de rest van het bestuur voor en geeft tevens aan wat hun beleidsterreinen zijn. Tevens geeft Wytze een korte inleiding en concludeert dat wij in een mooie wijk wonen waar vooral de bedreigingen (o.a. windturbines, geluidsoverlast industriegebied) van buitenaf komen.

 2. De gepresenteerde agenda wordt vastgesteld.

 3. Daar er geen op- of aanmerkingen zijn op de notulen van 21 april 2015 worden deze vastgesteld met dank aan de secretaris.
 1. Eric geeft de stand van zaken aan m.b.t. de windmolens. Volgens nieuwe Belgische wetten zouden de windturbines op zijn minst niet meer mogen draaien. Het is nu helder bij wie we moeten zijn v.w.b. de windturbines. Dat is zeker niet de gemeente Lanaken of de provincie Belgisch Limburg maar een instantie in Brussel. Op dit moment doen we nog niks omdat we niet kunnen inschatten wat de eventuele gevolgen zouden kunnen zijn bij het indienen van een protestbrief. Daarboven komt nog een artikel van 15 mei j.l. in De Limburger waar gerept wordt over eventuele nieuwe windturbines in het Lanakerveld. (zie bijlage). De voorzitter heeft een brief geschreven naar De Limburger om opheldering te vragen m.b.t. dit artikel maar hij heeft daar geen reactie op gekregen laat staan dat de brief gepubliceerd is. Hij zal nogmaals contact opnemen. De insteek van de buurtraad is dat we zullen proberen de drie windturbines die niet aan de nieuwe wet voldoen weg te krijgen en dat er geen nieuwe worden geplaatst.
  De windturbine problematiek blijft de aandacht vragen.

 2. Jan geeft een inleiding over de voorgenomen leemwinning op Belgisch grondgebied echter direct aan de landsgrens beginnend in het verlengde van de van Akenweg en dan verder richting zuiden in de richting van de bestaande steenfabriek Wienerberger. Er wordt afgegraven tot Albertkanaal hoogte en de grond is voor drie steenfabrieken in de nabije omgeving waaronder Wienerberger. Het wordt er allemaal weer niet fraaier op, maar we kunnen er weinig aan doen dan alleen de vinger aan de pols te houden en alles goed blijven volgen. Wat betreft de herinrichting van het Lanakerveld wordt fase 1 gestart en dat betekent dat de fabriek wordt onttrokken aan het zicht voornamelijk voor de mensen van de Kurasruwe. Dat betekent minder geluid en stof. Oud-Caberg komt m.b.t. dit project pas in beeld bij fase 3 en 4.
 1. Jan informeert iedereen over de voorgenomen sluiting van het kruispunt in Smeermaas. Het kruispunt gaat 3 maanden dicht i.v.m. noodzakelijke werkzaamheden. De uitvoering kan pas starten als er een tijdelijke weg is aangelegd die het verkeer omleidt naar de Brusselseweg. Wij zullen er voor waken dat de tijdelijke weg ook daadwerkelijk een tijdelijke weg is. N.a.v. van het nieuwe meetpunt voor CO2 op de Brusselseweg wordt door de vergadering gevraagd of zo’n meetpunt ook kan komen op de Papyrussingel i.v.m. de verwachte toename van verkeer aldaar. Jan zal dat aanvragen. Wordt vervolgd.

 2. Jos geeft een kort een verslag over het bezoek van de fractie van de seniorenpartij aan Oud-Caberg. Buurtraad en de fractie van de seniorenpartij hebben dit bezoek als zeer prettig en nuttig ervaren. Een aantal aandachtspunten/zorgpunten zijn besproken en ook daadwerkelijk bekeken.

 3. Jos komt nog even terug op de Broonk van dit jaar. Het was het zelfde concept als vorig jaar. Tijdens de evaluatie zal bekeken worden of volgens jaar iets nieuws, iets anders kan worden toegevoegd. Het nadeel dit jaar was dat er veel concurrentie was van o.a. de braderie op Malberg en Maastrichts Mooiste.

  1. Er wordt gevraagd of op de Papyrussingel kruising Pergamijndonk de witte streepjes tussen weg en fietspad kunnen worden vervangen door zogenaamde varkensruggen.
   Dit wordt bekeken en teruggekoppeld.

  2. Er wordt opgemerkt dat op veel wegen markeringen zijn aangebracht. Dit is i.v.m. geplande herstelwerkzaamheden aan de wegen.

  3. Marius geeft een uiteenzetting m.b.t. de waterafvoer problematiek in de Kantorenbuurt. Naar nu blijkt heeft de gemeente Maastricht de Belgen gevraagd om het water van Belgisch grondgebied, met name het industrie gebied, af te voeren via de Zouw en niet te lozen op het Albertkanaal. De werkzaamheden die hiervoor zijn uitgevoerd blijken niet te voldoen en de bewoners van de Kantorenbuurt hebben daar bezwaar over gemaakt bij de gemeente Maastricht en het Waterschap. Twee brieven hierover aan de gemeente Maastricht zijn tot op de dag van vandaag niet beantwoord. Door stom toeval zijn de bewoners er achter gekomen dat het Waterschap de Belgen toch een vergunning had verleend om het water af te voeren over Nederlands grondgebied. Men heeft bij de rechtbank geprocedeerd en de zaak gewonnen. E.e.a. betekent dat het waterschap zijn huiswerk opnieuw moet maken.
    
 4. Daar er geen vragen zijn voor de rondvraag sluit Wytze Jellema om 21.15 de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid.