head


1.    Wytze Jellema opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter stelt de rest van het bestuur voor en geeft tevens aan wat hun beleidsterreinen zijn. Jan is helaas afwezig want die woont een bijeenkomst bij m.b.t. de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug en uiteindelijk raakt dat ook de grens van Oud-Caberg. Tevens geeft Wytze een korte inleiding en geeft aan dat binnenkort de wegen in Oud-Caberg worden opgelapt maar niet opgeknapt. De gemeente heeft gekort op onderhoud op het openbaar groen en op vele plaatsen drastisch ingegrepen echter in Oud-Caberg mede op verzoek van de buurtraad om enige verkeersonveilige situaties te verbeteren.

2.    De gepresenteerde agenda wordt vastgesteld.

3.    Daar er geen op- of aanmerkingen zijn op de notulen van 23 juni 2015 worden deze vastgesteld met dank aan de secretaris.

4.    Jos geeft de stand van zaken aan m.b.t. de Kantoorwegbuurt inzake het waterplan aldaar. In de vorige vergadering heeft Marius Vermaas kenbaar gemaakt dat er nog steeds geen schriftelijke reactie was van de gemeente Maastricht op brieven die zij hebben geschreven medio 2013 waarin zij hun bezwaren uiten. Daarop heeft Jos via de wethouder gevraagd naar de stand van zaken en als gevolg daarvan hebben Marius Vermaas en Jos een gesprek gehad met twee betrokken ambtenaren medio juni 2015. Afgesproken werd dat uiterlijk september 2015 een schriftelijke antwoord zou worden verzonden door de gemeente. Inmiddels is de brief bij Jos via mail gearriveerd en deze wordt z.s.m. door gestuurd naar Marius Vermaas. Dit is zeker niet de oplossing van deze problematiek en er spelen nog meer zaken in het Lanakerveld. We blijven hier actief mee bezig.

5.    Eric geeft aan dat er nog financiële middelen zijn om dit jaar nog een activiteit te plannen met het doel om het versterken van de sociale cohesie. Het bestuur denkt aan het plannen van een kerstactiviteit op de Atlasdonk. Dit plan is nog niet uitgewerkt en Eric daagt de bezoekers uit om ook met ideeën te komen en die dan door te spelen naar het bestuur. E.e.a. dient wel te geschieden voor het eind van de maand oktober. Indien e.e.a. plaatsvindt zal het worden bekend gesteld middels een flyer en via de site. Meer volgt.

6.    Buurtnetwerk bijeenkomst. Wytze is naar deze bijeenkomst geweest en dit is een van vele bijeenkomsten i.h.k.v. de gewenste nieuwe structuur van de buurtraden/buurtplatforms. De oude voorzitter, Pieter Calhé, heeft hem vergezeld en e.e.a. voor onze buurt op papier gezet. Dit zal worden gepubliceerd op de site. Wij als buurtraad houden ons vooral bezig met zaken zoals windturbines, veiligheid, openbaar groen etc en niet of nauwelijks met sociale aspecten. De gemeente wil buurtraden/buurtplatforms transformeren naar een soort sociale makelaar die zich gaan bezig houden met meer sociale aspecten waarbij de zakelijke aspecten naar het tweede plan schijnen te gaan. Wij vinden dat onwenselijk. De officiële gesprekspartner richting gemeente dreigt dan te verdwijnen. Wij willen graag maatwerk voor elke buurt daar elke buurt zijn eigen specifieke problemen heeft. Voorlopig hoeven we ons nog geen zorgen te maken want in 2016 verandert er nog niets, ook niet financieel.

7.    Eric geeft een update over het Lanakerveld. Het Lanakerveld is een uitgebreid, zeer complex dossier. In september is er plenair overleg met de gemeente m.b.t. Lanakerveld waarbij ook de Belgische grensmanager aanschuift. De huidige windmolens staan op dit moment daar eigenlijk illegaal ingevolge de nieuwe Belgische wetgeving. Op dit moment gaan we daar nog niet tegen ageren om niet ons wisselgeld voor de toekomst te verspelen. Er zijn ook positieve zaken te melden. Bij Wienerberger wordt hard gewerkt aan de nieuwe situatie en het lijkt de goede kant op te gaan. Een negatief punt was een krantenartikel in De Limburger in mei m.b.t. nieuwe windmolens waarbij het Maastrichtse college aangeeft dat gezien er 4 locaties zijn de Maastrichtse voorkeur dan maar uitgaat naar……….het Sappigebied….dus in onze achtertuin. Zie het artikel op de site.

We zijn ook bezig om een visuele bescherming, en idealiter een verhoging, te krijgen achter het fietspad om zodoende de horizon vervuiling van het Belgisch industriegebied tegen te gaan/te beperken. Ook zouden we graag Belgische bestuurders naar Oud-Caberg willen krijgen om hun industriegebied van deze kant te bekijken.

8.    Eric doet een mededeling m.b.t. sport, oftewel Jeu de Boules. We hebben 2 banen bij de Luibe en een nieuwe op het speelterrein op de Atlasdonk. Alle banen zijn vrij te gebruiken. We moeten helaas constateren dat ze te weinig worden gebruikt.

9.    Jos geeft een korte uitleg m.b.t. de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug. Bewoners aan de Brusselseweg hebben hun ernstige bedenkingen m.b.t. de verkeersstroom als de nieuwe aanlanding gereed is. Men vreest voor veel meer verkeer.

10. Rondvraag.

a.    Marius Vermaas deelt mede dat hij blij is met het feit dat de nieuwe burgemeester vasthoudt aan het i-criterium en dat in de kantorenbuurt de overlast m.b.t. drugrunners is verdwenen.

b.    Er wordt gevraagd of op de site een gedeelte kan worden ingericht m.b.t. vraag en aanbod in het sociale domein. Wij zullen dit bespreken in een reguliere bestuursvergadering.

11. Daar er verder geen vragen zijn voor de rondvraag sluit Wytze Jellema de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid.