head

 1. Wytze Jellema opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Wytze geeft aan dat hij alweer 4 jaar waarnemend voorzitter is en dat dat waarnemend hardnekkig begint te worden. Desalniettemin, zolang er geen nieuwe voorzitter opstaat blijft hij dit doen.
  Deze vergadering heeft geen spectaculaire agenda maar de buurtraad wil toch graag verantwoording afleggen over datgene wat ze allemaal doen.
  Het jaar 2016 staat in het kader van de transitie van de buurtraden c.q. platforms naar het nieuwe netwerken. De buurtraad Oud-Caberg heeft aangegeven te willen doorgaan op de huidige manier van werken. Voor 2016 hebben we in ieder geval de financiën zeker gesteld.

 2. Na toevoeging van een extra agendapunt, Jacht in het Lanakerveld, wordt de gepresenteerde agenda vastgesteld.

 3. Daar er geen op- of aanmerkingen zijn op de notulen van 20 oktober 2015 worden deze vastgesteld met dank aan de secretaris.

 4. Eric geeft een update m.b.t. het Lanakerveld. Er was een afspraak met de gemeente om eens bij te praten maar deze werd op het laatste moment afgezegd. Er is niet veel nieuws te melden maar er zijn indicaties dat er wat zaken spelen. De Belgen hebben weer ideeën om windmolens neer te zetten aan de westkant van Maastricht. Bassenge is zo’n locatie en hier zouden enorme windmolens gepland zijn. In eerste instantie had de gemeente Maastricht geen zienswijze ingediend maar na enige druk van een aantal Belgische gemeentes heeft men dat alsnog gedaan. Buiten deze locatie zijn er nog 5 andere locaties waar men windmolens wil bouwen en die liggen aanmerkelijk korter bij Oud-Caberg dan die van Bassenge, Daalhof, Dousberg en het Sappi terrein. Het college heeft vorig jaar al de voorkeur gegeven aan het Sappi terrein. Hier is geen nieuws over te melden. Tweede punt is de Albertknoop en het gaat met name om de geplande watergebonden industrie langs het Albertkanaal. Positieve punt in dit plan is dat in dit gebied geen windmolens mogen worden geplaatst.
  Daarnaast zet Limburg ook in op groene energie in de vorm van 35 windmolens. Deze worden door de gemeentes verdeeld.
  Over het probleem in de kantorenbuurt m.b.t. waterafvoer is geen nieuws te melden. Het waterschap is in beroep gegaan bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechter.
  Er wordt een opmerking gemaakt dat het onderhoud aan de paden in het Lanakerveld slecht is uitgevoerd.

 5. Eric geeft aan dat ons budget voor 2016 ca € 5500 is. Op dit moment is dit toereikend. Dit is opgebouwd uit organisatie kosten en activiteiten kosten. Vanaf 2017 verdwijnt het gedeelte activiteiten kosten uit ons budget.

 6. Wytze geeft een toelichting op de Kerstactiviteit. Er is bewust voor gekozen om dat in het westelijk gedeelte van de wijk te doen. Wytze concludeert dat de activiteit geslaagd mag worden genoemd. Er wordt opgeroepen om actief mee te denken voor 2016.

 7. Jos deelt mede dat de broonk 2016 dit jaar zal plaatsvinden op zondag 29 mei. De opzet blijft hetzelfde maar er wordt gezocht naar nieuwe ideeën.

 8. De jacht in het Lanakerveld. Er wordt in het Lanakerveld gejaagd. Er zijn buurtbewoners die zich hierover ernstig zorgen maken m.b.t. veiligheid en overlast. Helaas valt e.e.a. binnen de wettelijke regels en valt er juridisch niets aan te doen. Wordt wel gevolgd.

 9. Rondvraag.

  a. Er wordt opgemerkt dat de bomen in het Lanakerveld in een slechte staat verkeren. Wordt meegenomen in het overleg met de gemeente.
  b. Er wordt gevraagd of er iets gedaan kan worden aan het zwerfvuil in het Lanakerveld. Wordt opgepakt. Actie: Jan

 10. Daar er verder geen vragen zijn voor de rondvraag sluit Wytze Jellema de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid.