head

Opening en welkomstwoord.

De voorzitter, Dhr. Wytze Jellema, opent de vergadering. Hij stelt het bestuur voor. In zijn welkomstwoord, dat als motto heeft "Het kan verkeren", geeft hij een opsomming van allerlei openbare werken die op het grondgebied van Oud-Caberg in de voorbije tijd al dan niet werden gerealiseerd. Ter illustratie: aankoop gronden voor een bedrijventerrein, het gebruiksklaar maken van de spoorlijn, de voorbereiding van de windturbines, voorbereidingen flatgebouwen rond het Moletteplein, een betonnen fietspad dat geen duidelijk begin en einde heeft en waarvan niet duidelijk is waarom dat werd gerealiseerd enz. Projecten die vele miljoenen hebben gekost zonder enig rendement! Dat verknoeide geld had gebruikt kunnen worden voor het echt opknappen van de wegen in de buurt, de horizonvervuiling en de geluidsoverlast zouden verdwenen kunnen zijn enz. De buurt had zich zelfs een heuse buurtmanager kunnen permitteren. Er werd van de meeste geplande projecten grote overlast verwacht: denderende treinen, rangeeractiviteiten, vele vrachtauto's over de buurtwegen, sloop van woningen enz. Zoals de plannen verdwenen of werden bevroren, verdwenen ook de vele gevreesde gevaren voor onze buurt. Een onbegrijpelijke ontwikkeling, temeer daar voor bijvoorbeeld de buurtbudgetten nauwelijks geld beschikbaar is, er op openbaar groen en het onderhoud daarvan enorm bezuinigd wordt. De wegen en afwegingen van onze gemeentelijke overheid lijken bij tijd en wijle welhaast ondoorgrondelijk.

Verslag 29 mei 2016.

De notulen van de vorige openbare vergadering worden onder dankzegging aan de secretaris, Dhr. Jos Martin, zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd, met uitzondering van één toevoeging. Dat laatste betreft de bomen in het Lanakerveld bij het kapelletje. Daar zou de buurtraad navraag na doen.

Lanakerveld.

Dhr. Eric Smeets, de penningmeester, is samen met Dhr. Jan Bronsair, algemeen bestuurslid, aandachtsfunctionaris voor het Lanakerveld in de breedste zin van het woord. De lijst met lopende zaken wordt besproken. Deze lijst is opgenomen in dit verslag. Er wordt contact onderhouden met Dhr. Guy Vloeberg, een zeer gewaardeerde Belgische functionaris, die vanuit de Vlaamse overheid belast is met alle ontwikkelingen rond het Lanakerveld (Albertknoop), en Dhr. Peter Rongen, een Nederlandse ambtenaar die in dienst is bij de gemeente Maastricht en aandachtsfunctionaris voor het Lanakerveld, althans voor de belangrijkste aspecten.

Voor de Albertknoop moet een nieuw bestemmingsplan van kracht worden. In België wordt zo'n plan in vage bewoordingen vervat. Later wordt het plan geconcretiseerd en dan pas komt de gemeente, in ons geval Lanaken, aan bod. Dat leidt tot de nodige onzekerheid. Die onzekerheid komt ook van Nederlandse zijde. Het ziet erna uit dat de gemeente Maastricht plannen heeft voor de door haar aangekochte gronden in het Lanakerveld. Over de aard van die plannen wordt niets naar buiten gebracht.

Een positief punt is dat in het overlegorgaan tussen België en Nederland, het Grup, duidelijk is geworden dat de beide provinciale overheden en Lanaken en Maastricht zich keren tegen windmolenplannen aan deze zijde van het Albertkanaal. Ook loopt er in onze regio een pilotproces van de Benelux en Europa, waarbij men probeert vast te leggen dat bij nieuwe plannen gepoogd zal worden de normen van de strengste wetgeving toe te passen.

De afgravingen ten behoeve van de steenfabrieken zal al naar gelang de actuele behoefte aan grondstof worden gerealiseerd. Uiteraard zal dit leiden tot een tijdelijk verminkt landschap. De buurtraad heeft dit onder de aandacht gebracht bij de verantwoordelijken. Vanuit de vergadering is aangegeven dat een robuuste groene zone absoluut noodzakelijk is.

De Buurtraad dient voor de overgang naar de nieuwe door de gemeente gewenste buurtnetwerk structuur een plan van aanpak op te stellen en te beschikken over een lijst van actieve buurtbewoners.

De Broonk zal plaatsvinden op 18 juni 2017. Helaas werd de voorbije Broonk geplaagd door zeer slecht weer. Hopelijk blijft de editie van 2017 gevrijwaard van slecht weer en hopelijk wordt die druk bezocht, ook door een grotere groep bewoners van de donken verder gelegen van De Luibe..

Op 17 december organiseert de buurtraad weer een kerst ontmoetingsmoment. Dit keer zal er een grotere tent staan en zal er ook gezorgd worden voor zitplaatsen. Zowel de Broonk als het kerst treffen hebben tot doel de onderlinge contacten te verstevigen.

De financiën van de buurtraad zijn geoormerkt. Wat betreft het AED project bestaat er veel onzekerheid nu de verantwoordelijke wethouder, Mevr. Damsma, om principiële redenen in de toekomst geen budget meerwil toe kennen voor het project, althans dat vragen wij ons af.

Tijdens de rondvraag werd de klacht geuit dat het groen van de bermen de fietspaden langs de Brusselse weg steeds smaller maakt, terwijl die toch al niet breed genoeg zijn voor een optimale verkeersafwikkeling. Daarnaast werd aangegeven dat het groenonderhoud voorbij het tunneltje niet ingepland is bij het gemeentelijk groenvoorzieningenplan. De Kantoorweg buurt heeft veel overlast van zwerfafval en dumping. De buurtraad zal proberen daarin verbetering te bewerkstelligen.

Lopende zaken rond het Lanakerveld

Inventarisatie 22 september 2016

Klein en Groot, Rijp en Groen door elkaar in een willekeurige volgorde

 

 

Onderwerpen

Status

1

Handhaving verbod gemotoriseerd verkeer.

actie nodig

2

Bestemmingsplan RUP Albertknoop. Zeer belangrijk ivm industriële vestigingen achter Malberg. Ook relevant voor de mogelijkheid om alsnog ooit windmolens te plaatsen.

recent gepresenteerd

3

Verfraaiing grensstrook van de brug Veldwezelt tot de Brusselseweg. 4 fasen. Fase 1 loopt (Wienerberger). Fase 4 (betonnen fietspad achter OC ) bestaat formeel niet!

loopt, maar voor onze wijk is niets gepland!

4

Renovatie Kruispunt Smeermaas. Relatie met punt 5?

wanneer?

5

Aanlanding Noorderbrug Brusselseweg en verkeersafhandeling bij en rond Smeermaas

geen nieuws; lijkt een non-issue

6

Windmolens in vier smaken:

 

a

De bestaande windmolens op Belgisch grondgebied

voorlopig geen actie (wisselgeld)

b

Onbekend aantal molens op onbekende plaats(-en) langs Alberkanaal: Daalhof, Dousberg en/of Sappi Lanaken. Gemeente heeft tot onze onthutsing Sappi geadviseerd!

onbekend

c

Plannen voor Bassenge / Eben Emaël. Gemeente heeft alsnog bezwaar aangetekend. 180 meter hoog bovenop de Muizenberg en zichtbaar vanuit elke plek in Maastricht.

onbekend

 

d

De plannen voor 33 windmolens in Nederlands Limburg (en nog even de openstaande claim van 2,4 miljoen van de provincie op Imtech ivm. oude plannen in LNKVeld)

er is meer bekend, maar dat blijft onder embargo; wat doet Maastricht en waar eventueel?

7

Plannen voor het Lanakerveld achter Oud-Caberg / Malberg.

we wachten op informatie

8

Wel of geen waterzuiveringsinstallatie

geen nieuws

9

Afhandeling eeuwig aanslepende zaken rond nieuwe afwateringssysteem (met name Kantoorwegbuurt)

Door het waterschap is een rechtzaak aangespannen

10

Afgravingen achter Oud-Caberg. Volgen op correcte uitvoering en landschapsvriendelijke afwerking.

voldongen feit

11

Bestemming en voortgang perceel Brusselsweg

lijkt niet spannend

12

Hoe gaan we wel of niet verder met de tramverbinding Hasselt – Maastricht?

het is stil, vóór de schermen dan

13

De Coffeeshops, ook nog niet van de baan?

kunnen de junks straks toch met de tram komen

14

Wat gaat er met de Belvédère gebeuren. Behoort ook tot de habitat van de inwoners van onze wijk.

onbekend, zeker wat betreft het oude-stort-gedeelte

15

Wat gaat er gebeuren in onze contreiën met eventuele overslagterminals. Straks zijn alle bruggen langs het Albertkanaal in België verhoogd en gaat het grootste sluizencomplex van Europa open. Er is al overslagcapaciteit in het Europapark en er zijn plannen voor nog veel meer. Waar precies, ook weer achter onze wijk?

onbekend, maar alleen de economische crisis en verkeerd beleid maken, dat we nog geen rangeer-geluiden achter onze wijk (erbij) hebben; nog niet

16

Een onderwerp dat samen met punt 3 centraal staat in de visie van de buurtraad: De bestaande geluidoverlast van de Belgische industrie.

wegens capaciteitsgebrek geen concrete acties; we letten wel op de nieuwe bedreigingen

17

Behoud en onderhoud bomen, heggen, heesters en holle wegen

actie nodig

18

Vordering provincie subsidie verleend aan Imtech (€2,7 miljoen)

P.M. kunnen we afschrijven