head

  1. De voorzitter, Wytze Jellema, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Vervolgens stelt hij de rest van het bestuur voor en geeft tevens aan wat hun beleidsterreinen zijn. De gepresenteerde agenda wordt vastgesteld.

  2. Er zijn geen op- of aanmerkingen naar aanleiding van de openbare vergadering van 14 maart 2017.

  3. De buurtraad feliciteert Dhr.Pieter Galjé met zijn koninklijke onderscheiding, die hem mede is verleend voor zijn inzet voor de buurt, onder meer door lange tijd te fungeren als bestuurslid van de buurtraad van Oud-Caberg, waaronder een verdienstelijk voorzitterschap.

  4. De buurtraad geeft een schets van een aantal activiteiten die door het bestuur zijn ondernomen als uitvloeisel van de door de aanwezigen tijdens de vorige vergadering geuite wens, die inhoudt dat het plan zonneweide wordt ingetrokken en de huidige landbouwmogelijkheid gehandhaafd blijft met een robuuste beplante aarden wal langs de gehele grens als afscheiding..Binnen dat kader is er een overleg geweest met de verantwoordelijke wethouder, Dhr.Van Grootheest en diens ambtenaren.. Naast een uitwisseling van standpunten heeft dit treffen niets concreets opgeleverd. Bovendien vertrekt hij binnenkort naar elders. Hij zal het dossier overdragen aan zijn opvolger, Dhr. Van Krabbendam. De buurtraad heeft ook overleg gevoerd met de plaatselijke boeren. De visie op het zonneweide dossier van de landbouwers en de buurtraad is dezelfde. Er is afgesproken zoveel mogelijk in gezamenlijkheid naar buiten te treden. De buurtraad neemt deel aan alle door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten in het voorbereidingstraject. Daardoor blijft de buurtraad op de hoogte van de ontwikkelingen en kan waar mogelijk het eigen standpunt verdedigen. Ook vindt er, zij het om tactische redenen nog mondjesmaat, voornamelijk informeel overleg plaats met vertegenwoordigers van de stedelijke politiek.

  5. Vanuit de vergadering is erop aangedrongen om als buurt niet alleen de rol van tegenstander te spelen, maar om met een zeer sterk positief getint plan naar buiten te treden. In dat plan moeten de kansen voor het Lanakerveld als landbouwgebied, als belangwekkend historisch geheel, als ruimte voor natuur, als recreatie gebied en als een aanwinst voor het verblijfstoerisme in onze stad nadrukkelijk naar voren komen. Er moet de nodige publiciteit worden gegenereerd rondom bepaalde thema's.. Er is een aanbod gedaan om buiten de vergadering om met de buurtraad hierover van gedachten te wisselen. De buurtraad neemt dit aanbod graag aan. De buurtraad heeft aangegeven de voornoemde aandachtspunten erg belangrijk te vinden en heeft deze aspecten bij contacten met de gemeente ook al nadrukkelijk naar voren gebracht.

  6. De Broonk werd als prettig en goed georganiseerd gekwalificeerd door de aanwezigen. Helaas was het bezoekersaantal later op de dag zelf nogal teleurstellend. Er is geopperd om een eerder tijdstip van sluiting te hanteren. De voorzitter bedankt van harte de voorbereidingsgroep en alle anderen die hulp hebben verleend voor hun inzet.

  7. Daar er geen vragen zijn voor de rondvraag sluit Wytze Jellema om 21.15 de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid.