1. De voorzitter, Wytze Jellema, opent om 20.00 de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Vervolgens stelt hij de rest van het bestuur voor en geeft tevens aan wat hun beleidsterreinen zijn. Wytze houdt inmiddels zijn bekende openingspraatje met deze het onderwerp "de zon". De gepresenteerde agenda wordt vastgesteld.

  2. Er zijn geen op- of aanmerkingen naar aanleiding van de openbare vergadering van 20 juni 2017.

  3. Jan geeft de stand van zaken weer m.b.t. de zonneweide en doet uitgebreid verslag van zijn bezoek aan 2 inmiddels al gerealiseerde zonneweide in België en de andere in Breda.

  4. De open monumentendag in september was erg goed en er zijn ondanks slechte communicatie toch nog veel mensen op af gekomen. Er zal naar de gemeente/organisatie worden teruggekoppeld dat de communicatie naar de inwoners van Maastricht veel beter zal moeten de volgende keer.

  5. Het Buurtnetwerk staat vol in de aandacht. De eerste evaluatie gesprekken beginnen en er zal eind van dit jaar ook een avond gepland worden waarop de buurtraad nadere informatie zal verstrekken m.b.t. het fenomeen Buurtnetwerk.

  6. De kerstontmoeting zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 16 december en zal plaatsvinden in De Luibe.

  7. Daar er geen vragen zijn voor de rondvraag sluit Wytze Jellema om 21.15 de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid.