BUURTRAAD OUD-CABERG 

Verslag Openbare Vergadering; Dinsdag 30 oktober 2018 - De Luibe 

1. Opening door de voorzitter van de vergadering in de Luibe op 30 oktober 2018

De voorzitter opent de vergadering en stelt het bestuur voor. Zoals gebruikelijk opent de voorzitter zoals altijd met een kritisch-filosofische beschouwing over de gang van zaken binnen onze wijk en de bemoeienissen van de buurtraad in deze.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.

3. Verslag 26 juni 2018 - Zie HIER

Het verslag wordt zonder aanpassingen of aanvullingen vastgesteld.

4. Zonneweide Lanakerveld

De rest van de vergadering staat bijna in zijn geheel in het teken van de Zonneweide Lanakerveld. Er wordt uitvoerig gesproken over de tactiek en in te brengen punten tijdens de aanstaande stadsronde en raadsronde. De buurtraad zal in ieder geval gebruik maken van het recht om in te spreken voorafgaande aan de raadsronde en actief deelnemen aan de stadsronde. De planning is dat in december, tijdens de laatste raadsvergadering voor het kerstreces, de beslissing m.b.t. de Zonneweide Lanakerveld zal worden genomen door de raad.

5. Sociale Team/Veilige Buurten Team

Op 8 november zal een team bestaande uit leden van de buurtraad, trajekt, sociaal team en vrijwilligers mensen bezoeken in Oud-Caberg om over zaken te spreken die hun aangaan zoals activiteiten, zaken die men mist in de buurt, wat er leeft etc. N.a.v. de uitkomsten van deze gesprekken zullen er vervolgstappen worden genomen.

6. Financiën

Eric geeft een update m.b.t. de financiën. Geen bijzonderheden.

7. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

8. Sluiting

Wytze sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng.