1. Opening door de voorzitter van de bijeenkomst in de Luibe op 26 maart 2019
  De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. Hij geeft als aftrap zoals altijd een kritisch-filosofische beschouwing over de gang van zaken binnen onze wijk en de bemoeienissen van de buurtraad in deze. Deze keer grijpt hij het begin van de lente in Oud-Caberg aan met een verwijzing naar de horizon vervuiling en Herman Gorter; lente geluiden. De voorzitter stelt het bestuur voor en stelt de agenda vast.

 2. Verslag 30 oktober 2018 – Zie Website
  Het verslag wordt zonder aanpassingen of aanvullingen vastgesteld.

 3. Belangrijke datums BROC in 2019
  •Dinsdag 25 juni 20:00 – 21:00 uur Openbare bijeenkomst in de Luibe
  •Zondag 23 juni Broonk Oud-Caberg in en rond de Luibe aansluitend aan de processie
  •Dinsdag 22 oktober 20:00 – 21:00 uur Openbare bijeenkomst in de Luibe
  •Zaterdag 21 december 16:00 – 18:00 uur Kerstactiviteit in de Luibe

 4. Update m.b.t. project Zonneweide
  De voorzitter vertelt eerst over de historie van het project om daarna de aanwezigen een overzicht te geven over de ondernomen acties van de buurtraad om vervolgens af te sluiten met het onbevredigende resultaat. De voorzitter geeft ook aan dat hij teleurgesteld is in de opkomst in het stadhuis bij de verschillende rondes die hebben plaats gevonden over de Zonneweide door het college en de gemeenteraad. Peter Rompelberg en Marianne Bauling blijven de gemeentelijke kartrekkers m.b.t. het project. Dhr Gilissen merkt nog op dat in het veld al busjes zijn waargenomen van Strukton maar de voorzitter stelt dat dit waarschijnlijk niets te maken heeft met de Zonneweide daar er nog geen aanbesteding heeft plaatsgevonden laat staan een exploitant is gevonden. Ondanks dat het een gelopen race lijkt blijven wij als buurtraad protesteren en zullen niets nalaten om het project als nog te verijdelen.

 5. Sociaal Team/Veilige Buurten Team
  De secretaris geeft een overzicht over de teams en deelt mede dat 8 november 2018 een ommegang heeft plaats gevonden in Oud-Caberg waarbij vertegenwoordigers van de teams en de buurtraad huisbezoeken hebben gepleegd om te achterhalen wat er nu leeft bij de mensen in Oud-Caberg, wat missen we, wat kan anders etc. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf 1 april a.s. een wekelijkse ontmoetingsmiddag zal plaats vinden in de Luibe waar het primaire doel is: ONTMOETEN. De gemeente Maastricht ondersteunt dit project met een subsidie i.h.k.v. “bewoners initiatief”.

 6. Verkeerssituatie Lanakerveld (Tractorsluis)
  Na een lange periode van radiostilte is begonnen met het aanbrengen van een zogeheten Tractorsluis op de plaats waar de Van Akenweg overgaat van verhard naar onverhard om zodoende sluipverkeer in het Lanakerveld te voorkomen. De markering is al op het wegdek aangebracht nu is het nog wachten op de betonnen varkensruggen.

 7. Broonk en Kerstontmoeting
  Ook dit jaar zal er weer een Broonk en Kerstontmoeting zijn (data in punt 3). De secretaris doet een oproep aan de aanwezigen dat de organisatie naarstig op zoek is naar vrijwilligers daar nieuw bloed meer dan welkom is.

 8. Financiën
  De penningmeester geeft een overzicht over de financiën. Ondanks dat de gemeente Maastricht de subsidiekraan behoorlijk heeft dicht gedraaid kunnen we voorlopig nog vooruit, we zijn nog financieel gezond. Hij deelt ook mede dat de AED in de Vezeldonk nog een aantal maanden niet gebruik kan worden daar de fysiotherapie praktijk is vertrokken en het huis nu in particulier bezit is en de AED daar niet was te handhaven. Een nieuwe locatie is in beeld.

 9. Rondvraag en Sluiting
  Er zijn geen punten voor de rondvraag en derhalve sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid.