head

1. Opening door de voorzitter van de bijeenkomst in de Luibe op 25 juni 2019

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. Hij geeft niet zoals altijd een kritisch-filosofische beschouwing over de gang van zaken binnen onze wijk en de bemoeienissen van de buurtraad in deze maar uit deze keer zijn teleurstelling m.b.t. de beleving en opkomst van de buurtgenoten bij precaire zaken zoals de zonneweide en de windmolens. Hij vindt dat zeer jammer en ontneemt eigenlijk de motivatie om tegen deze projecten te blijven strijden. Ook de tot stand koming van de actiegroep tegen de nieuwe windmolens is zorgelijk.

Verder deelt hij mede dat dit een zeer korte, snelle vergadering zal zijn i.v.m. de voetbalwedstrijd van onze "leeuwinnen".

 

2. Verslag 26 maart 2019 - Zie hier

Het verslag wordt zonder aanpassingen of aanvullingen vastgesteld.

 

3. Belangrijke datums BROC in 2019

· Dinsdag 22 oktober 20:00 - 21:00 uur Openbare bijeenkomst in de Luibe

· Zaterdag 21 december 16:00 - 18:00 uur Kerstactiviteit in de Luibe

 

4. Update m.b.t. project Zonneweide

De zonneweide is een gelopen race, de meerderheid van de gemeenteraad (lees: de coalitie) is akkoord gegaan. Verder is het rond de zonneweide stil. Het wachten is op het publiceren van de aanbesteding. Wij blijven het kritisch volgen.

5. Stand van zaken nieuwe windturbines

De gemeente Maastricht heeft in de informatiebrieven die men heeft gestuurd een kardinale fout gemaakt m.b.t. de datum tot wanneer men bezwaar kon maken tegen de Gobo-turbine. In de brief staat het woord "juli" echter dat moest "juni" zijn. We hebben daartegen geprotesteerd en de gemeente zal bij een volgend schrijven hierover een mededeling doen. Het wachten nu is op het sluiten van alle bezwaartermijnen en het vervolg daarop. We blijven de inwoners van Oud-Caberg op de hoogte houden. Wordt vervolgd.

6. Evaluatie Broonk

De secretaris, als lid van het Broonkcomité, geeft aan dat de Broonk weer minder bezoekers heeft getrokken dan vorig jaar. Elk jaar geeft een sterk dalende tendens te zien. Het Broonkcomité zal e.e.a. evalueren en met aanbevelingen komen om mogelijkerwijs een andere invulling te geven aan de Broonk.

7. Kerstontmoeting

De secretaris meldt dat op zaterdag 21 december a.s. weer een inmiddels traditionele kerstontmoeting zal plaatsvinden in de Luibe. Meer informatie volgt tijdig middels een flyer en uitnodiging op de site van de buurtraad.

 

8. Tractorsluis Van Akenweg

Inmiddels is de gevraagde tractorsluis gerealiseerd alleen niet volgens de wensen van de buurtraad. Jan zal wederom in contact treden met de gemeente om te bekijken of we het e.e.a. nog kunnen aanpassen zoals wij het graag willen.

 

9. Project "Wij Oud-Caberg" c.q. "Aon de geng

De secretaris meldt dat het project inmiddels goed loopt en de middagen bezocht worden door ca. 20 personen. De vrijwilligers zijn enthousiast en blijven doorgaan ook tijdens de zomerdagen. Na het zomer reces zal in samenspraak met alle initiatiefnemers een evaluatiemoment worden vastgesteld.

 

10. Wat mist u in de buurt ??

Dit punt wordt omwille van de tijd doorgeschoven naar de volgende vergadering.

 

11. Sluiting

Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng sluit de voorzitter de vergadering en hoopt volgende keer weer vele inwoners van Oud-Caberg te mogen begroeten.