Geachte Mevrouw, Mijnheer

graag uw aandacht voor enige opmerkingen vooraf. Deze zijn nodig om ons als partij in deze kwestie te kunnen plaatsen.

 • Dit ‘Bezwaarschrift BR OC GRUP Albertknoop’ is op de eerste plaats een manier om onze zorgen en bezwaren te uiten. Vervolgens vooral ook om opmerkingen en adviezen kenbaar te maken om zaken in het GRUP Albertknoop aan te scherpen. En wel niet straks, maar nu al.
 • Wij spreken als buurtraad namens de mensen in de direct aangrenzende wijk Oud- Caberg in Nederland. Deze mensen worden net als de inwoners van de wijk Malberg potentieel ernstig bedreigd door de implicaties van dit bestemmingsplan.
 • Wij zijn deels op de hoogte van de communicatie tussen alle (vele) betrokken partijen en de zeer goede intenties. Het gaat om overheden, regeringen, provincies, gemeenten en minimaal één commerciële partner. Maar vooral om betrokken burgers in beide landsdelen, die alleen maar indirect mee doen en dat in de praktijk vaak helemaal niet doen. Voor zover wij dat kunnen overzien.
 • Wij zijn ons bewust van de cultuurverschillen en de juridische, politieke en procedurele verschillen in zake de scope van de uitvoerings- of bestemmingsplanen in beide landen.
 • Ook technische normen verschillen. Tot 500 meter van onze huizen de Nederlandse norm  één meter verder een andere norm, de Belgische. Voor grensbewoners is dat wel te begrijpen, maar soms moeilijk te aanvaarden (industriële vestigingen in je achtertuin). Geluid, het nachtelijke licht van hoge industriële vestigingen, enorme rookpluimen, uitstoot en eventuele stank en stof, visuele effecten e.d. trekken zich daar helaas niets van aan, van die éne meter. Van de normen in beide landen ook niet overigens. Tenzij de (gezamenlijke) overheid strenge regels formuleert, die verder gaat dan alleen maar ‘gemiddelden over perioden’. Die horen, zien, ruiken en voelen mensen niet, die gemiddelden. Ze ervaren vooral de feitelijke piekbelastingen.
 • Wij hebben met een paar mensen van de Buurtraad Oud-Caberg geprobeerd de vele relevante stukken en documenten te bestuderen en te interpreteren. Dat is voor amateurs met beperkte tijd een zo goed als onmogelijke opgave.
 • Al deze opmerkingen hebben maar een doel. Kijkt u a.u.b. naar de inhoud van onze reactie en niet naar de juridische, technische, communicatieve en procedurele onvolkomenheden. Wij proberen constructief bezig te zijn en beseffen, dat we afhankelijk zijn van de kracht en de visie van bestuurders. We zijn onder de indruk van de zorgvuldigheid en de intensiteit van het proces, maar zijn desondanks absoluut niet gerust. 

Onze Bezwaren:                                      

 1. Basis voor ons bezwaarschrift is, dat wij nú al grote moeite hebben met de gang van zaken in het Lanakerveld/Albertknoop in relatie tot het wonen in de wijken Oud Caberg en Malberg (en ook voor vele van onze buren in België). Ernstige en groeiend geluidoverlast van Sappi en Celanese en een skyline die vooral achter Oud Caberg een bedroevend lelijke visuele beleving met zich mee brengt. Doodzonde hoe zo een mooi gebied wordt ontsierd en gedomineerd door industriële bebouwing zonder enige visuele bescherming als wij vanuit onze woningen naar het Lanakerveld kijken en als wij in het Lanakerveld wandelen. Een vaak deprimerend beeld. De geluidsoverlast is volgend Nederlandse normen en onderzoeken nu gemiddeld nét acceptabel ‘voor een stedelijk/industrieel gebied’. Maar mensen horen geen gemiddeld geluid! Het is ‘s avonds en in de nacht afhankelijk van het seizoen en de windrichting echt ernstig.
 2. Concreet naar de GRUP. Wij vrezen dat dit GRUP-plan de weg effent naar meer i.p.v. minder bedreigingen op de genoemde punten: geluid en skyline-vervuiling bij onze woonwijken. En er zijn samenhangen natuurlijk de andere  bedreigingen. Uitstoot, milieu en externe veiligheid, geur, ontsluiting- en verkeersbewegingen ….
 3. Wij zien in het GRUP geen verbod op het plaatsen van windmolens, waarvan er overigens al 4 staan in onze net-niet-GRUP-achtertuin. Hadden wij wel verwacht, dat verbod. Wij hebben als buurtraad ons in 2011 en 2012 kapot gevochten tegen het plaatsen van windmolens in het Lanakerveld op Nederlands grondgebied. Dat ging om extreme molens van bijna 200 meter hoog, met ieder een draaicirkel van 10.000 m2 op 500 honderd meten van onze huizen. Wij hadden op basis van onze contacten hoop, dat er een verbod zou komen op het plaatsen van windmolens in het GRUP-gebied.
 4. Er ontbreken in het GRUP allerlei stedenbouwkundige en milieutechnische voorschriften. Om maar één voorbeeld te noemen, er zijn bv. geen grenzen gesteld aan de bouwhoogten. Het gebied wordt afgegraven tot de hoogte van het Albertkanaal en dat geeft de nodige speling wat betreft die bouwhoogte. Dat is een van de argumenten. Dat klopt, maar alleen tot op zekere hoogte. Bij de brug-Veldwezelt, tegen de 10 meter, aan de kant van Lanaken 4 meter en minder! Voor ons geen enkele geruststelling dus, als het gaat om de skyline.
 5. Als wij het plan lezen, zijn vooralsnog de meest ingrijpende ‘watergebonden industriële activiteiten’ toegestaan. Als we lezen wat straks wel mag (zou kunnen), dan schrikken wij. Een Naftakraker is ook watergebonden: aanvoer van grondstoffen en afvoer van de halffabricaten. Een overdreven voorbeeld? Mogen wij hopen. Maar alles is nog steeds volkomen open. Wij vragen om hier nu al beperkingen aan te geven.
 6. De mogelijke toekomstige bedrijvigheid in het gebied is een schrikbeeld voor de inwoners van onze wijken, die op korte tot zeer korte afstand wonen, zelfs tot op maar 500 meter. De wijze waarop de feitelijke bestemmingen straks gaan plaats vinden is voor ons nu nog een raadsel. Wij verzoeken om vooraf meer duidelijkheid in deze kwesties.

Penningmeester Buurtraad Oud-Caberg

Eric Smeets

Documenten