Kreeg het landschap van het Lanakerveld in de hoge en late middeleeuwen zijn huidige grondstructuur, in een aantal opzichten week dit middeleeuws landschap af van het huidige. Allereerst was er vanaf de 14e tot de 17e eeuw en mogelijk tot de Franse Tijd net als in het Jekerdal wijnbouw op de hellingen van Oud-Caberg die door oorlogsgeweld vernietigd is.
In de 18e eeuw deed de carréboerderij zijn intrede op Oud-Caberg. Vaak wordt geopperd dat deze carrévorm nog herinnert aan de Romeinse villa rustica. Nochtans blijkt uit recent onderzoek dat deze vorm in de loop van de 17e eeuw is ontstaan en pas in de 18e eeuw vaker werd toegepast. De oorsprong van de gesloten hoeve rond een vierkante binnenplaats ontstond feitelijk uit de ontwikkeling van diverse losstaande bouwwerken met een L-vormige schikking via een U-vormige hoeve tot de volledig gesloten vorm.
Bij de ontwikkeling van de carréboerderij zal enerzijds de toenemende onveiligheid op het platteland een rol gespeeld hebben, anderzijds de behoefte aan ruimere bedrijfsgebouwen. In de 17e en 18e eeuw traden enkele belangrijke innovaties in de landbouw op. In deze periode gingen de boeren klaver en voerdergewassen telen waardoor men meer vee kon houden. De nogal zure löss werd daarnaast met kalk verrijkt. Dit maakte de bouw van grote boerderijen met grote opslagplaatsen mogelijk. Het ontstaan van de carréboerderijen met de huisweiden afgezet met meidoornhagen en begroeid met hoogstamboomgaarden, zijn 18e eeuwse accentverschuivingen binnen de in de hoge middeleeuwen ontstane hoofdstructuur van het cultuurlandschap.
De boerderijen bleven tot de jaren '60 van de 20e eeuw omringd met kransen van hoogstamfruitbomen. Toen kwamen er kapsubsidies vanuit Europa. Momenteel zijn er weer plantsubsidies voor hoogstambomen.