De aanwezigen reageren op hetgeen is verteld. De belangrijkste opmerkingen en vragen zijn:
 • Er moet ruimte zijn om zelf onderzoek in de buurt te doen. Oud-Caberg is nog herstellende van de manier waarop destijds met de windmolens is gecommuniceerd. Dit zal ook meespelen in de reacties van buurtbewoners nu.
 • Waarom kan het niet op een andere locatie? Breng dit nog duidelijker in beeld.
 • Zonnepanelen moeten wel een sterkere basis en ook echt iets opleveren als het gaat om het energievraagstuk. Bovendien moet het in verhouding staan met wat elders in de stad wordt aangepakt.
 • Is er (nu eindelijk) ruimte voor wisselgeld voor Oud-Caberg? Kunnen ideeën die al vaker zijn geopperd, zoals een bredere groenstrook, goede landschappelijke inkleding nu ook echt worden gerealiseerd? Het zou een plus zijn als deze kans wordt benut om ook het zicht richting het Belgische achterland te verbeteren middels (o.a.) een bredere groenstrook. Dit is voor iedereen aan tafel een zeer belangrijk punt en men wil hier in het vervolgtraject bij betrokken worden.
 • Zorg dat tijdens de ateliersessies verschillende visuele voorbeelden, liefst gezien vanuit meerdere plekken in de buurt. Mensen moeten wel een beeld kunnen vormen, maar ook nog zien dat er meerdere mogelijkheden zijn.
 • Buurtbewoners zullen mogelijk geïnteresseerd zijn om te participeren. Zorg dat de meest voor de hand liggende vragen beantwoord kunnen worden tijdens de ateliersessies.
 • Zorg voor een goed onderzoek naar de schittering van de panelen. De panelen op de daken in België zorgen al voor schittering. Het is niet wenselijk dat dit nog eens wordt verergerd.
 • Behalve landschappelijke inrichting ook wensen m.b.t. infrastructurele inrichting meenemen. Hoe wordt het gebied bereikt? Gebeurt dit vanuit België? En kan een goede afsluiting van de veldweg (die nu vaak wordt gebruikt als ‘dumpplek’) worden meegenomen?
 • Denk na over de veiligheidsaspecten bij een dergelijk project. Is het gevoelig voor vandalisme? Welke maatregelen worden hiertegen genomen?
Concluderend ziet men wel muziek in het plan, maar bovenstaande opmerkingen en vragen zijn cruciaal. Ook voor de beeldvorming bij andere buurtbewoners.
Een goed vervolgtraject, ook in communicatie, is dus belangrijk. De volgende stap is samen met de buurt de ideeën en wensen inventariseren m.b.t. de zonneweide en de inrichting ervan. Dat wordt besproken in de zogeheten ateliersessies. Die sessies worden voor de hele buurt georganiseerd. Tijdens deze sessies wordt er samen met de bewoners naar de inrichting en verdere mogelijkheden (kansen) gekeken.
Begin januari ontvangen buurtbewoners een uitnodiging in de brievenbus voor ateliersessies. Vervolgens volgt er een langdurig traject waarbij bewoners betrokken zullen worden. Qua planning zou een eventuele zonneweide op zijn vroegst begin 2018 gerealiseerd kunnen worden.
 

Overige opmerkingen:

 • Malberg en Oud-Caberg willen best samenwerken, maar er moet ruimte zijn voor tegengestelde belangen. Er kunnen zelfs binnen één buurt tegengestelde belangen zijn. Die ruimte moet er zijn.
 • Er wordt opgemerkt dat het wellicht een interessant is om te onderzoeken of de nabijgelegen Steenfabriek Wienerberger met haar restwarmte iets kan betekenen voor de buurt. Dit zou de duurzaamheidsambitie nog verder versterken.
 • Er wordt opgemerkt dat het reeds gerealiseerde betonpad (fiets/wandelpad) niet volgens de regels is gegaan en dat dit eigenlijk weer weg zou moeten. Niet iedereen aan tafel deelt deze visie. Het pad is voor een deel van de aanwezigen niet het belangrijkste speerpunt als het gaat om het gebied als geheel. Daarnaast is het onderdeel van een recreatieve route door het Zouwdal en wacht het eigenlijk op (logische) aansluitingen, wellicht is er nu kans om dat mee te nemen als onderdeel van het inrichtingsplan.