(download voorbeeld)

U kunt uw bezwaarschrift indienen vóór 22 juli a.s. op de volgende 2 manieren:


Per post: Gemeente Lanaken t.a.v. burgemeester en schepenen
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
België
Of via mail: info@lanaken.be

Voorbeeld:
Naam
Adres
tel. 043-......... of 06-............
Maastricht, .... juli 2019.

Aan: het college van Burgemeester en Schepenen van Lanaken.
Onderwerp: bezwaar plaatsing windturbine referentie: OMV-2019074696.

Zeergeachte Burgemeester, zeergeacht College van Schepenen,

Als direct belanghebbende wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.


Opsomming van uw bezwaren, enkele voorbeelden.

Toen ik mijn woning kocht/huurde, kon ik niet weten dat er in de directe omgeving reusachtige beweegbare objecten geplaatst zouden worden. Ik beroep mij in deze op het billijkheidsbeginsel.
Uit internationale studies blijkt, dat het niet is uit te sluiten, dat de huidige vier kleine turbines, maar zeker de nieuw te plaatsen door de relatief korte afstand tot mijn woning deze gevrijwaard blijft van het zeer schadelijke laagfrequent geluid. Mijn gezondheid kan negatieve gevolgen ondervinden. Ook het leven met een achtergrond van een voortdurende grote beweging heeft op mijn welbevinden een negatieve invloed.
De industrie op uw grondgebied en de vier huidige turbines leveren vooral in de nacht ernstige geluidshinder op. Er zal zeker een cumulatief effect ontstaan bij plaatsing van nog een turbine.
Door de industrie en de huidige vier turbines is er momenteel al sprake van een zeer onaangename horizonvervuiling, ook in de nacht door de wijze van verlichting. De plaatsing van een nieuwe turbine versterkt het negatieve effect, omdat door de grootte daarvan waarschuwingsverlichting noodzakelijk is.
Door plaatsing van weer een windturbine zal er sprake zijn van een grote waardedaling , wellicht onverkoopbaarheid van mijn woning. Ik neem aan dat u daarvoor een ruimhartige planschaderegeling in het leven gaat roepen. Ik zal in elk geval mijn rechtsbijstandsverzekering inschakelen, mocht u doorgaan met de ontwikkeling van uw voornemen.
IK vraag u dringend om af te zien van uw plannen ten aanzien van windturbines zo dicht bij de bebouwde kom van Lanaken en Maastricht.

Hoogachtend, naam............, inwoner van Oud-Caberg.