Met het oog op de recente ontwikkelingen Lanakerveld, Albertknoop en Noorderbrug heeft de Buurtraad Oud-Caberg en het Buurtplatform Malberg een gezamenlijke brief aan de Gemeente Maastricht gestuurd. 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Maastricht

Maastricht,  22-02-2013

Geacht College,

Naar aanleiding van het voorliggende  plan Albertknoop wensen de Buurtraad Oud-Caberg en het Buurtplatform Malberg het volgende onder uw aandacht te brengen.

Beide buurten hebben bij diverse gelegenheden in geschrift en woord  (bijvoorbeeld ook tijdens de informatie -bijeenkomsten over de inrichting van het Noorderbrug-tracé  e.o.)  er steeds weer op aangedrongen om onze buurten vooraf en niet pas achteraf te betrekken bij de ontwikkeling van Bosscherlaan Noord en de door de gemeente in onze beleving ‘genegeerde’ samenhang met de inrichting van het Lanakerveld c.q. het Albertknoopplan. Voor alle duidelijkheid, ook op schrift hebben wij meerdere zienswijzen ten aanzien van  voorliggende diverse plannen voor deze omgeving ingediend.

Beide buurtkaders ervaren de procesgang c.q. de communicatie als teleurstellend, mede ook gezien de presentatie van het Inrichtingsplan Albertknoop 2012, waaraan het College blijkbaar in navolging van de andere betrokken partijen, in december 2012 goedkeuring heeft verleend. De gemeente stelt heel tevreden te zijn met dit ‘inrichtingsplan’, gezien de onverzettelijke  opstelling van NV De Scheepvaart.  Een rare stellingname overigens. Als het ‘uitkomt‘ wordt het argument gebruikt, dat  ‘de Belgen’ autonome rechten hebben. En als ‘uitkomt’ wordt er bij informatie-avonden gesproken over goed overleg en over een goed onderhandelingsresultaat? En wij zijn daarbij de buurten, de mensen die hier op de grens wonen,  die zich daar a priori in volle vertouwen bij neer moeten leggen? Wij begrijpen dat het moeilijk manoeuvreren is voor betrokkenen bij de gemeente, die ongetwijfeld goede bedoelingen hebben. Maar wij voelen ons als betrokken burgers niet serieus genomen. Het plannen van industrieterreinen en windmolenparken (bijvoorbeeld) pal op de grenslijnen en in de buurt van woonwijken ‘in het andere land’ zou verboden moeten worden. Dat is pas goed internationaal nabuurschap.  Wat hier opnieuw dreigt te gebeuren is het afwentelen van de nadelige gevolgen van plannen in het ene land voor de woonomgeving van mensen ‘in het andere land’.  En dat vice versa.

Meer concreet. Het Buurtplatform Malberg, maakt zich als gevolg van dit ‘inrichtingsplan’  meer dan ernstig zorgen over de leefbaarheid in grote delen van de westrand van Malberg, voor de vele bestaande woningen – lees huishoudens, lees mensen – maar zeer zeker ook voor mogelijke nieuwe woningen in dit herstructureringsgebied.

De Buurtraad Oud Caberg maakt zich grote zorgen over de thans voorgestelde afwikkeling van het verkeer vanaf de Brusselse weg naar het centrum van Smeermaas en/of de ontsluiting langs en onder het spoor, die als randweg langs Smeermaas is voorzien. Deze randweg geldt blijkbaar niet voor het vrachtverkeer, dat dan via een niet bestaand en voorlopig niet te realiseren Nederlands bedrijventerrein  moet  worden verder geleid? Deze tweede ‘extra’ weg door het Lanakerveld moet als een soort (extra rand) weg met aan- en/of ontsluiting van o.a. het Europark gaan fungeren?

Ook het blijvend niet willen onderkennen en aanpakken van geluidsoverlast, van bestaande (Belgische) bedrijven, in Oud Caberg e.o. is onbegrijpelijk en onacceptabel.

 

 

Beide Buurtkaders voelen zich  door de gemeente Maastricht, m.b.t. dit Albertknoop plan voor voldongen feiten geplaatst. Op 28 januari jl. in de middag was er een presentatie voor de partners van Manjefiek Malberg en in de avond voor het Buurtplatform Malberg  (incl. een samenvattende brochure d.d. 25 januari 2013). De dag erna volgde er een presentatie van dit plan in de Raadscommissie SO, zonder dat de buurten daarvan officieel  op de hoogte zijn gesteld. Er is wel op persoonlijke titel een schriftelijke inspraak aangeleverd.  Op 30 januari volgde er op uitnodiging van de Wethouders van Grootheest  en Nuss een zelfde presentatie voor het buurtkader van Oud Caberg, met naar achteraf blijkt, een andere, sterk gewijzigde (!) brochure (d.d.  30 januari 2013). Wat blijkt is, dat er sprake is van een gebrek aan historische kennis van zaken in dit dossier en wat ook blijkt is, dat er aanwijsbare fouten worden gemaakt. Expliciet aantoonbaar is, dat de gemeente Maastricht  jarenlang een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven over onder andere  de ‘kop van het Zouwdal’, zoals  geregeld in het ‘Mini-Grup’. Oude afspraken worden met voeten getreden.  De gemeente is daar al vanaf 2010 van op de hoogte, maar heeft de Gemeenteraad, de twee Buurten en Manjefiek Malberg daar nooit over ingelicht.  .

De eerder genoemde Buurtkaders verzoeken uw College, om op zo kort mogelijke termijn tot overleg te komen en ook om dit verzoek over te brengen aan de Raadscommissie SO en deze te betrekken bij dit overleg.  

In afwachting van een reactie verblijven wij met de meeste hoogachting.

Getekend op 22 januari 2013,

W. van Gelooven

(Voorzitter Buurtplatform Malberg)

 

W. Jellema

(Voorzitter Buurtraad Oud Caberg (ad interim)