Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat het aangekondigde overleg Klankbordgroep Coffeecorner Brusselseweg niet doorgaat in oktober 2008. Het verzoek tot doorschuiven van de klankbordgroepen naar november 2008 is ingegeven vanuit het feit dat de behandeling van het dossier coffeecorner op 15 september j.l. door de voorzitters van de raadsfracties van de oktoberraad is doorgeschoven naar de novemberraad.

De gemeenteraad acht het van groot belang dat de resultaten van het rapport van de professoren Fijnaut en De Ruyver mbt de Euregionale drugsproblematiek betrokken worden in het besluitvormingsproces van de raad. Het rapport van beide professoren zou aanvankelijk in september gereed zijn. Onlangs werd duidelijk dat dit niet haalbaar is; thans mikken de professoren op afronding van het rapport in oktober/november. Door de raadsbehandeling van coffeecorner te verschuiven naar november is de kans groter dat de conclusies uit het rapport bij de raadsbehandeling nog meegenomen kunnen worden.

Onze bedoeling was en blijft om de klankbordgroepen te informeren over de stand van zaken/ontwikkelingen in het dossier in de periode tussen raadscommissie en raad (d.w.z. eerst behandeling in de raadscommissie en vervolgens informeren van de klankbordgroepen).

Dit betekent dat de bijeenkomsten van de Klankbordgroepen in oktober geannuleerd worden en vervolgens wordt een nieuwe datum vastgelegd voor een gezamenlijk overleg van de drie Klankbordgroepen Coffeecorner tussen 12 november(raadscommissie) en 18 november(raad). Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Na de raadsvergadering van 18 november 2008 zal voor iedere klankbordgroep afzonderlijk een bijeenkomst worden belegd, zodat in de uitwerking gerichter kan worden ingegaan op de specifieke coffeecornerlocatie.

Zowel voor het overleg van de drie Klankbordgroepen gezamenlijk, als voor het overleg van uw Klankbordgroep afzonderlijk zult u zo spoedig mogelijk een uitnodiging ontvangen.

Ten slotte vindt u ter informatie in de bijlage de brief van burgemeester Leers aan gouverneur Frissen over het onderzoek naar drugsgerelateerde criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn

Met vriendelijke groeten,

Annelies Boer
Team Communicatie