Bron: gemeente Maastricht

Maandag 1 oktober start het archeologisch onderzoek in het Lanakerveld. Het gaat om een onderzoek, waarbij proefsleuven worden gegraven ter hoogte van het aan te leggen bedrijventerrein en de woningbouwlocatie. Het gehele Lanakerveld heeft een oppervlakte van 186 hectare. Het archeologisch onderzoek richt zich alleen op het gebied van 61 ha dat bebouwd gaat worden.

In 2001 werd in het plangebied een vooronderzoek middels grondboringen en veldkarteringen uitgevoerd. Daarbij werden meerdere mogelijke archeologische vindplaatsen aangetroffen van de Steentijd tot en met de Middeleeuwen. Het is nu het moment om door middel van proefsleuven te bekijken of de vermoede archeologische resten daadwerkelijk aanwezig zijn en in welke toestand ze zich bevinden. Op basis van de resultaten wordt getracht de bouwplannen zodanig aan te passen dat zo min mogelijk archeologische resten verstoord worden.

Het gebied van het Lanakerveld is geen onbekende in archeologisch opzicht. Direct ten westen ligt de voormalige groeve Belvedère waar in de vorige eeuw onderzoek werd gedaan naar menselijke aanwezigheid van 250.000 – 80.000 jaar geleden. Daarbij werden resten aangetroffen van een zgn. Bandkeramische nederzetting uit 5000 voor Christus. Soortgelijke vondsten werden eveneens in de noordelijk gelegen groeve Klinkers gedaan, samen met sporen uit de IJzertijd en Bronstijd. Resten van die laatste periodes worden ook verwacht bij het nu lopende archeologisch onderzoek aan de Belgische zijde van het bedrijventerrein onder regie van regioarcheoloog Tim Vanderbeken. Het is te verwachten dat uit al deze periodes sporen worden aangetroffen bij het komende onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder regie van gemeentelijk archeoloog Gilbert Soeters. Half november wordt meer duidelijk over de resultaten.