Dhr. W. Jellema, voorzitter Buurtraad Oud-Caberg
Pergamijndonk 4
6218 GV Maastricht,
tel. 043-3476828 of 06-42800980
Maastricht, 2 juli 2019.

Aan: het college van Burgemeester en Schepenen van Lanaken.
Onderwerp: bezwaar plaatsing windturbine referentie: OMV-2019074696.

Zeergeachte Burgemeester, zeergeacht College van Schepenen,


Met een schrijven gedateerd 2 april 2019 onder hetzelfde referentie nummer als hierboven heb ik bezwaar aangetekend tegen de komst van een windturbine. Gemakshalve heb ik de tekst van deze brief onderaan dit schrijven bijgevoegd. In deze tekst verwoord ik de bezwaren van de inwoners van Oud-Caberg tegen de voorgenomen plaatsing van een windturbine en dat alles is nog steeds van kracht met betrekking tot de huidige procedure. Ik wil daar nog het volgende aan toevoegen:Toen er aan de noordwest rand van Maastricht rond 1970 massale woningbouw plaatsvond, kon niemand voorzien dat er later sprake zou zijn van de nabijheid van een industriegebied, maar zeker niet van reusachtige beweegbare objecten. Als dat laatste ook maar enigszins in het verschiet had gelegen, zouden velen nooit zijn overgegaan tot het huren of kopen van een woning. Ik wil een beroep doen op het billijkheidsprincipe: toen ik en velen met mij in het verleden een woning betrokken, maakten we een inschatting van toekomstige ontwikkelingen. Het is zelfs in het recente verleden bij mij nooit opgekomen dat er zulke allesbepalende eeuwig bewegende bouwwerken boven het Lanakerveld zouden gaan uittorenen.

Ik ben ervan overtuigd dat U naar de letter van de wet bevoegd bent te handelen zoals U gepland heeft, maar volgens de geest van de wet dient U ten allen tijd uw medemensen te beschermen. Ik weet zeker dat onder meer het laagfrequent geluid zal doordringen tot in vele woningen in Lanaken met alle gezondheidsrisico's van dien, maar ook een deel van de noordwest rand van Maastricht is niet voor de volle 100 procent gevrijwaard van gezondheidsrisico's ten gevolge van het zeer ver doordringen van laagfrequent geluid. Daarnaast is er een gevoel van voortdurende onbehagen bij velen. Hun woonplek is voor altijd gemarkeerd door bewegende energiecentrales hoog in de lucht.

Windturbines van de nieuwe generatie, zoals de Vestas 3MW, die mogelijk in Lanaken geplaatst worden, veroorzaken extreme laag frequente geluiden. Dit is nieuw en daar is internationaal geen ervaring mee en er zijn geen wettelijke normen. Die zullen er voorlopig niet komen, gezien de macht van de windlobby. In Denemarken, waar deze turbines gemaakt worden, is het plaatsen van zo'n turbine op minder dan 700 meter van een woning wettelijk verboden, ondanks het feit dat Denemarken een groot belang heeft bij de export van deze turbines.

De windturbines in Lanaken hebben straks een draaicirkel van 11.534 vierkante meter, dat zijn twee voetbalvelden. Zijn de inwoners van Lanaken daarvan op de hoogte? : zwevend, zoemend en schitterend boven hun hoofden binnen een afstand van 300 à 400 meter. Het plaatsen van deze windturbines zal Lanaken en Smeermaas voor een groot deel veranderen in een verpauperd gebied, waar mensen niet willen wonen. Denkt U eens aan een torenflat gebouw van 180 meter. Een windturbine staat echter niet stil, die beweegt voortdurend en veroorzaakt een extreme slagschaduw en dat in de nabijheid van woningen van pakweg 12 meter nokhoogte. Ecopower zal uw droom in stand houden, maar als de turbines er straks staan , zal de hel losbreken in Smeermaas en Lanaken.

IK vraag U dringend om af te zien van uw plannen ten aanzien van windturbines zo dicht bij de bebouwde kom van Lanaken en Maastricht.

Hoogachtend, Dhr.Wytze Jellema, ook namens de Buurtraad Oud-Caberg en de inwoners van Oud-Caberg.

 

Tekst bezwaarschrift 2 april, wederom ingediend op 2 juli.

Met grote schrik, verbijsterd, vol ongeloof, heb ik kennis genomen van het voornemen tot plaatsing van een windturbine op het terrein van Go-force N.V.

Zoals U weet, ondervindt de noordwest rand van Maastricht, met name de wijk Malberg en vooral Oud-Caberg onaanvaardbare overlast van het huidige industriegebied aan de rand van het Lanakerveld. Vooral het geluid, zeker in de nachtelijke uren, daarbij de totaal verknoeide horizon, de talloze lichten in de nacht, de naargeestige uitstraling, de afgravingen met extra geluids- en stofbelasting maken het wonen aan de stadsrand steeds beroerder. Hoe is het trouwens mogelijk dat in het hele grensgebied tussen België en Nederland nergens sprake is van een grootschalig industrie gebied en dat uitgerekend op een plek waar een stad ligt van 120.000 inwoners gekozen is voor deze industriële invulling, terwijl er meer westelijk van de stad langs het Alberkanaal erg veel vrije ruimte beschikbaar is?

Natuurlijk is de buurt verheugd over het feit dat in overleg, met een grote rol voor Dhr.Vloeberg van het Vlaams Gewest, gekozen is voor een geluidsnorm die strenger is, dan volgens de algemene Belgische regelgeving verplicht is. Echter de komst van de nieuwe turbine zal zeker cumulatief bijdragen aan de totale geluidsbelasting. De vier huidige turbines hebben een verwoestend en vervreemde effect op de omgevingsbeleving. Een vijfde hoge turbine zal een versterkend negatief effect bewerkstelligen, zeker als gekozen wordt voor nachtverlichting, zoals dat bijvoorbeeld in Maasmechelen het geval is. Het welbevinden van mijzelf en velen met mij staat door het eeuwige gedraai van de turbines voortdurend onder druk. De turbines zijn van grote afstand zichtbaar en als men de wijk binnenrijdt, lijkt het alsof ze midden in de buurt staan. Een akelig, bedrieglijk belevingseffect.

Gezondheidseffecten.

De buurt had gehoopt op een consolidering van de huidige situatie en ontmanteling van de vier reeds aanwezige turbines, waarvan de houdbaarheidstermijn in zicht komt. Ontmanteling, temeer daar bij strikte hantering van de laatste wetgeving enkele turbines niet op een verantwoorde plek staan. De buurt had gerekend op een robuuste, zwaar beboste grondwal naar het voorbeeld van de wal bij steenfabriek Wienerberger en de beschermende wal rond Veldwezelt. Dus een camouflerende aanpak in plaats van een accentuerende aanpak door wederom een turbine te plaatsen. Zo'n wal kan tevens de grote druk op de natuurwaarden in het Lanakerveld compenseren.

Wat betreft het geluid wil ik U nog wijzen op de nachtelijke extra overlast van het vliegverkeer van luchthaven Bierset. Ter illustratie een willekeurig voorbeeld: in de nacht van 28 op 29 maart tussen 4.00 en 5.00 zijn vijf vliegtuigen overgevlogen met veel lawaai. Ik weet dat dit geheel buiten uw beslissingsverantwoordelijkheid valt, maar het is wel een feit om rekening mee te houden. Er kan niets meer bij!

Is er trouwens een planschade regeling in het leven geroepen? Want door de negatieve druk op de leefbaarheid van Oud-Caberg, zullen de woningen sterk in waarde dalen en wellicht onverkoopbaar worden.

Gezien bovenstaande ga ik ervan uit dat er gekozen gaat worden voor de menselijke maat. Ik begrijp dat er gewerkt moet worden, dat er behoefte is aan schone energie, maar dat betekent niet ten koste van het welbevinden van velen. Er zijn andere oplossingen mogelijk. De turbine(s) kan\ kunnen veel verder van de grens geplaatst worden. Ook in 2019 is het belangrijk dat buurvolken in goede harmonie met elkaar samenleven, daar waar dit niet gebeurt in de wereld, is sprake van veel menselijk leed. Dat moet koste wat koste verkomen worden.

Hoogachtend, Dhr.Wytze Jellema, ook namens de Buurtraad Oud-Caberg en de inwoners van Oud-Caberg.