Samenvatting:

 
 • Ontwikkelingen en Gebiedsvisie Zouwdal;
 • Zonneweide algemeen en landschappelijke inpassing;
 • Participatiemogelijkheden:
 • Ontwikkelingen en gebiedsvisie Zouwdal

Uitgangspunt:

In Lanakerveld wordt door bewoners aangegeven dat er een gebiedsvisie ontbreekt. Veel omwonenden hebben het gevoel telkens geconfronteerd te worden met ontwikkelingen waar men niet blij mee is. Men heeft behoefte aan een vastgestelde visie.
Om deze reden is besloten om voorafgaand aan de uitwerking van het initiatief Zonneweide, de ontwikkelingen in het gebied Lanakerveld te inventariseren en wensen van omwonenden zoveel mogelijk mee te nemen.
 
Wat houdt een gebiedsvisie in:
Een visie is vooral een strategisch beleidsdocument, een leidraad.
Hierin wordt op hoofdlijnen een wensbeeld beschreven over de ruimtelijke ontwikkeling van een bepaald gebied.
Hoe lang blijft een visie staan.
Een visie wordt gemaakt voor een langere periode van tenminste 10 jaar.
Hoe bindend is een visie.
Een visie heeft pas status als hij bestuurlijk is vastgesteld.
Een structuur- of gebiedsvisie is niet juridisch bindend voor anderen dan de gemeente zelf. Beleid dat in de visie is opgenomen, moet de gemeente eerst in bestemmingsplannen uitwerken en vastleggen, daarmee krijgt het zijn juridische status..
 
Hoe komt een visie tot stand.
Participatie en inspraak zijn belangrijk bij de totstandkoming van een gebiedsvisie. Een visie die samen met bewoners, bedrijven en instellingen van een gebied wordt opgesteld heeft meer draagvlak.
Dit kan door middel van bijeenkomsten, gesprekken, enquêtes of reacties.
 
Wat is het doel van een visie.
Het is een paraplu waaronder alle plannen en projecten op het gebied van ruimtelijke ordening in een bepaald gebied vallen.
 
Hoe gaat de gemeente om met een visie.
De gemeente bepaalt zelf op welke wijze en in welke vorm een gebiedsvisie tot stand komt.
 
Wat is de huidige gebiedsvisie. Wat is al vastgelegd?
Het gebied waar de zonneweide is geprojecteerd, maakt deel uit van het plangebied waarvoor in 2007 het 'grensoverschrijdend gebiedsgericht strategisch plan Albertknoop' is vastgesteld.
Uitgangspunt van dit plan was het realiseren van een grensoverschrijdend bedrijventerrein in combinatie met behoud en waar mogelijk het versterken (vergroenen) van de groene buffer, het Zouwdal. De groene zone was (en is) onder andere bedoeld ter afscherming van de bestaande en toekomstige bedrijvigheid.
 
Om van visie tot meer concrete plannen te komen, is in 2012 door de Stuurgroep Albertknoop het 'Inrichtingsplan Albertknoop 2012' goedgekeurd. In deze Stuurgroep zijn bestuurders vertegenwoordigd van de vier Albertknooppartijen, dat zijn de beide provincies Limburg en de gemeenten Lanaken en Maastricht.
Rekening houdend met de afgegeven hoofdkaders (strategisch plan Albertknoop 2007), is door de landschapontwerpers bij het 'Inrichtingsplan Albertknoop 2012' meer concreet gekeken naar het (her)inrichten van het Zouwdal. Er is gezocht naar een haalbaar plan met behoud van kleinschalige akkerbouw in combinatie met het afschermen van (toekomstige) bedrijven, het versterken van de natuur en het stimuleren van recreatief gebruik. Omdat het een groot gebied betreft met grensoverschrijdende werken, is er sprake van een meerjarige aanpak. Inmiddels zijn er al onderdelen van het plan gerealiseerd of in uitvoering, andere onderdelen zijn in voorbereiding. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van een grondwal rondom de steenfabriek Wienerberger.
 
Wat is de relatie met een bestemmingsplan?
Een structuur/gebiedsvisie is niet juridisch bindend voor anderen dan de gemeente zelf. Beleid dat in de structuurvisie is opgenomen, moet de gemeente eerst in bestemmingsplannen uitwerken en vastleggen voordat het een juridische status krijgt.
Ter plaatse geldt de bestemming 'Uit te werken bedrijventerrein'. In de voorschriften is aangegeven dat bedrijven tot en met categorie 4(A) zijn toegestaan.
Dit betekent dat de gemeenteraad jaren geleden besloten heeft voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein.
Ondertussen heeft de gemeenteraad deze zone aangewezen als reservelocatie, met als extra (zoek)opdracht de ontwikkeling van een duurzame invulling (Bedrijvenvisie).

De zonneweide zou gezien kunnen worden als een elektriciteitsproductiebedrijf. Er is echter geen rechtstreekse bouwtitel. Daarom dient er een planologische procedure te worden gevolgd om de zonneweide mogelijk te maken.
Een nieuw bestemmingsplan is niet noodzakelijk.
Het vigerende bestemmingsplan is inmiddels ouder dan 10 jaar, dit heeft overigens geen gevolgen voor de planologische status.
Past de nieuwe bestemming in het POL ?
In het POL2014, "Voor de kwaliteit van Limburg" is het als volgt verwoord, "Ten aanzien van het aanbod aan bedrijventerreinen geldt dat Zuid-Limburg op dit moment, op basis van de huidige restcapaciteit (circa 486 ha), een uitgiftehorizon heeft die reikt tot 2029. Vanuit die wetenschap is het van belang om te sturen op kwaliteit van bedrijventerreinen en kansen te benoemen en te benutten, Het is dus niet nodig om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen. vanuit regionaal belang en in samenhang met logistiek, stedelijkheid en landschap.
De gronden voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein zijn in de periode 2002-2005 door de gemeente aangekocht en de jaarlijkse verpachting is per 2014 ingevoerd. De gemeente heeft de locatie Lanakerveld bestemd als bedrijventerrein lang voor de vaststelling van het POL en is daarom niet aan te merken als een nieuw bedrijventerrein. Wel stelt het POL de voorwaarde dat de ruimte zorgvuldig en duurzaam gebruikt dient te worden en er sprake moet zijn van een 'hard plan' op een reserveringslocatie die tijdelijk niet ontwikkeld wordt als bedrijventerrein.

Welke ontwikkelingen zijn er in het gebied en over welke ontwikkelingen heeft al besluitvorming plaatsgevonden.

Ontwikkelingen Belgie

GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, Belgische equivalent voor het Nederlandse Bestemmingsplan)

Het GRUP Albertknoop is inmiddels vastgesteld door de Vlaamse overheid. Bij concretisering van de in het GRUP opgenomen mogelijkheden in de vorm van vergunningsaanvragen zal, zo schrijft het GRUP voor, een inrichtingsstudie worden opgesteld, waarin concrete stedenbouwkundige voorwaarden worden opgenomen.
Het Belgisch (ruimtelijk) systeem kent geen bestemmingsplannen zoals wij die kennen met o.a. concrete maten, bouwmassa's etc.. Ze zijn dat dus niet gewend en werken op dit gebied anders dan wij. Ze hebben RUP's (ruimtelijke uitvoeringsplannen) met daarin globaal de bestemmingen aangegeven, het is dan aan de betreffende gemeente om daar invulling aan te geven. Als er bouwplannen komen die binnen de bestemming passen, vraagt de gemeente Lanaken aan de initiatiefnemer van het plan om een inrichtingsstudie op te stellen. Deze studie moet aantonen dat een bouwplan ruimtelijk past. De gemeente Lanaken beoordeelt dit.
Maastricht heeft hier dus feitelijk geen (directe) invloed op. Mede gelet op de beperkte afstand tussen de bestaande en toekomstige bedrijven aan Belgische kant en het wonen aan Maastrichtse kant, heeft de gemeente Maastricht hierover een zienswijze ingediend bij de Vlaamse overheid. Dit heeft de Vlaamse overheid ertoe bewogen de gemeente Lanaken te adviseren, om voor dit gebied , (samen met Maastricht) een masterplan op te stellen. In dit masterplan worden o.a de bouwkaders opgenomen waaraan de in België vereiste inrichtingsstudies (per bouwaanvraag) moeten voldoen.
Omdat er in het GRUP Albertknoop o.a. geen sprake is van een maximale bouwhoogte, gaan we dit alsnog proberen te regelen middels het masterplan. We hopen dat Lanaken mee wilt werken aan de vaststelling van een maximale bouwhoogte
We gaan proberen om tot een masterplan te komen met daarin bij het gebied passende maten.
Samen met de gemeente Lanaken bespreken we:
 
 • het opschuiven van de bedrijvenbestemming (inmiddels geregeld) - het realiseren van een grondwal met afschermend groen (in uitvoering) - het afgraven van het Belgische gebied. - afspraken over de maximale geluidbelasting op de gevels woningen Maastricht (geregeld in Benelux-beschikking)
 • de maximale bouwhoogte/bouwmassa etc.
Basispunt: Wonen met Industrie op korte afstand is geen 'match', maar we proberen het zo goed mogelijk in te vullen. Dat er op Belgisch gebied een bedrijvenbestemming geldt, is een gegeven dat we niet van de tafel krijgen. Sterker nog, ooit hebben we zelf een grensoverschrijdend bedrijventerrein op Belgisch en Maastrichts grondgebied willen realiseren en dus nog korter op de (eigen) woningen.
 
De gemeente Maastricht voert dus veelvuldig overleg met de gemeente Lanaken. Samen wordt gezocht naar oplossingsrichtingen voor grensoverschrijdende situaties.

Er ligt inmiddels een vorm van overeenkomst (Engagementsverklaring) met daarin diverse afspraken tussen Lanaken en Maastricht, in deze overeenkomst gaan we nu ook vastleggen dat we samen gaan werken aan een masterplan voordat er bedrijven komen. Er ligt immers (slechts) een advies van de Vlaamse overheid om een masterplan op te stellen, dus geen verplichting.

Voor het beeld, er worden pas over 10-15 jaar nieuwe bedrijven verwacht op het ENA-terrein. Voor het gebied waar al bedrijven liggen (het Europark) is de rand nagenoeg volgebouwd met bedrijven en dit geeft dus een goed beeld van de bouwhoogte. Door overleg met Lanaken, hebben we kunnen regelen dat er langs de landsgrens ter hoogte van het Europark, bedrijfsgebouwen komen van maximaal 12 meter hoog en geen productiebedrijven (met geluid, geur etc.).

Winst (voor Maastricht) van het nieuwe RUP Albertknoop is dat de bedrijvenbestemming bij de Kop Zouwdal een kleine 200 meter opschuift richting Belgische kant en dus verder van de Maastrichtse woningen. Eerst gold de bedrijvenbestemming tot aan de landsgrens, dat is nu opgeschoven en dus ook juridisch verankerd in het nieuwe RUP. 
Over deze 'winst' hoor je niemand, maar deze wijziging is wezenlijk voor de leefbaarheid aan Maastrichtse kant.
 
Grondwal
Zoals al eerder aangegeven wordt er rondom de steenfabriek Wienerberger een grondwal aangelegd. Het plan van de grondwal, tot hoe ver en hoe hoog, welke beplanting etc. is bekend en meerdere keren toegelicht aan de buurt, met impressies, doorsneden etc.

Geluid
Situatie (in het kort). De Belgische wet- en regelgeving kent (in tegenstelling tot de Nederlandse wetgeving) op gebied van geluid niet het systeem van optellen (cumulatief). Nederland kent dat wel. Bij het invullen van een bedrijventerrein wordt in België per aanvraag bekeken of een plan past binnen de regelgeving en zo ja, dan wordt vergund. Gelet op de Maastrichtse woningen op bepaalde afstand van het bestaande en het nog te realiseren bedrijfsterrein op Lanakens grondgebied is het vanuit Maastrichts oogpunt zeer wenselijk om een vaste en maximale norm voor het gehele gebied te hebben (cumulatief,. die ook door de Belgische overheden wordt gerespecteerd. Met de afspraak max. 53dB(A) cumulatief voor het hele grensoverschrijdende gebied, hebben we de vaste waarde te pakken. Zodra de norm 53dB(A) is bereikt, houdt het op met vergunnen. Middels de zogenaamde Beneluxbeschikking wordt de max. 53dB(A) juridisch geregeld. Voor dit gebied achten we, vanuit ons eigen beleid, een norm van 50 - 55 dB(A) toelaatbaar. Met de max. 53 zitten we daar precies midden in.
Er worden nadere afspraken gemaakt over het regelmatig monitoren en evalueren van de geluidsbelasting.
 

Ontwikkelingen aan Nederlandse zijde:

 
Grondwal
Op verzoek van de omwonenden wordt op dit moment ook gekeken naar de mogelijkheid om een grondwal (ca. 100.000 m3) met begroeiing te realiseren voor het Europark. Nog deze maand vindt er een bijeenkomst plaats om met name de financiële haalbaarheid inzichtelijk te maken. Van belang is dat Maastricht een aantal projecten kent waar sprake is van een grondoverschot. Door slimme samenwerking liggen er mogelijk kansen. Daarnaast dient voor het verkrijgen van een vergunning nut en noodzaak vastgesteld te worden. Hiertoe wordt in ieder geval een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Specialisten verwachten dat de resultaten zullen tegenvallen (< effect).
 
Fietspad
Eén van de door de raad gestelde kaders is het stimuleren van het recreatief gebruik in dit gebied. In dat kader is een grensoverschrijdend wandel- en fietspad bedacht dat tevens aansluit op het Belgische fietsroutenetwerk.
Op Maastrichts grondgebied is al een gedeelte van dit pad gerealiseerd. Momenteel wordt in nauw overleg met de gemeente Lanaken de aansluiting op dit pad en verdere verbindingen, onder andere richting Lanaken en Albertkanaal, voorbereid. Realisatie is gepland in 2018. Er is een suggestie gedaan om het reeds gerealiseerde pad op te breken en te verplaatsen richting landsgrens.
Los van het financiële aspect, is dit in meerdere opzichten niet wenselijk. Door de ontwerpers is met name gezocht naar het realiseren van logische en aantrekkelijke verbindingen, daarnaast heeft de situering van het pad ook relatie met de agrariërs die gebruik maken van dit pad om hun percelen te bereiken. Het is overigens de vraag of het wandelen en/of fietsen tussen de achterkant van de Belgische bedrijven (Europark) en de eventuele zonneweide uitnodigend is voor de recreant. Meer informatie kunt u vinden op: http://albertknoop.eu/2016/11/albertknooppartners-ondertekenen-samenwerkingsovereenkomst-grenspad/
 
Zonneweide
Een optie ruimtelijk gezien, is het voor bedrijven bestemde gebied in te zetten als zonneveld. Wat betreft geluid en visuele hinder is dit minder storend dan een bedrijventerrein. Gezien de duurzaamheidaspecten, zou een zonneweide mogelijk kunnen, indien we daar wel een mooie ruimtelijke inpassing aan geven. Een visie op de landschappelijke inpassing met de zonneweide is dan echter noodzakelijk, waarbij het zicht op de Belgische industrie en de visuele impact van het zonneveld zelf belangrijke aandachtspunten zijn. Verbreding van de groene rand rondom het bestaande fietspad en het doorzetten in westelijke richting lijkt daarbij een belangrijk onderdeel te zijn. In die zin kan het zonneveld ook juist een kans bieden om tot een betere afscherming van de Belgische Industrie te komen.
 
Zouwdalveste fase 2
Voor de bouw van de 22 woningen is een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld, het bestemmingsplan Zouwdalveste Fase 2. Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt vanaf 10 juli gedurende zes weken ter inzage. Het college wil via de coördinatieregeling vergunning verlenen voor het eerste blok woningen (22 in totaal).
Zijn er andere alternatieven denkbaar buiten de komst van een zonneweide of bedrijventerrein?
Vastgesteld wordt dat er op dit moment geen andere alternatieven denkbaar zijn.
 
Kan er een garantie worden afgegeven dat er geen fabrieken komen, maar het gebied voor zonnepanelen in gebruik blijft? Dat wil zeggen reserve locatie uit de bestemming. Voor wat hoort wat!
Door de panelleden werd de vraag gesteld of het mogelijk is de huidige bestemming te vernauwen in die zin, dat de grond alleen gebruikt mag worden als zonneweide.

Er kan volstaan worden met een uitwerkingsplan waarin we de toegestane bedrijfsactiviteiten beperken tot zonneweide (stroomopwekking), sec voor het deel van de zonneweide. De overige gronden met de uit te werken bedrijfsbestemming blijven dan zoals ze nu bestemd zijn.

Maar let op! Een blijvende garantie kan niet worden afgegeven. Bestemmingsplannen kunnen wijzigen.
Dit voorstel wordt meegenomen en voorgelegd ter besluitvorming.
 
Het moet minder en er moet meer respect zijn voor het areaal landbouwgrond. Wat gebeurt er met de boeren'.
Gemeente heeft grond van de eigenaren gekocht tegen een marktconforme prijs voor bedrijven. Vervolgens is door de gemeente de grond tijdelijk om niet ter beschikking gesteld in afwachting van de komst van fabrieken/ondernemingen. Vanaf 2014, 2015 worden tijdelijke pachtcontracten gehanteerd.
De huidige pachters/landbouwers (niet per definitie de oude eigenaren) zijn op de hoogte dat de huidige situatie een tijdelijke situatie is. In juli heeft een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder en pachters. Hierin is nogmaals duidelijk aangegeven dat de gemeente voornemens is voorrang te geven aan haar duurzaamheidsdoelstellingen.
 
Inspraak bij gebiedsinrichting; ook bij het deel dat nu in gebruik is als landbouwterrein (hagen, bomen etc.).
Daartoe is dit buurtpanel in het leven geroepen, om (vertegenwoordigers) bewoners aan de voorkant mee te laten denken en wensen kenbaar te maken, zodat hiermee (zoveel mogelijk) rekening kan worden gehouden in het ontwerp.
 
Als en voor zover er landbouwgrond verdwijnt, hoe wordt de ecologische compensatie geleverd;
Er behoeft pas ecologische cq natuurcompensatie te worden gerealiseerd als er nieuwe ontwikkelingen worden beoogd op locaties, die nog geen bestemming hebben waarbinnen die ontwikkelingen kunnen worden gerealiseerd, en waar sprake is van feitelijk aanwezige flora- en faunawaarden.

Op de locatie waar de zonneweide is voorzien ligt al een bedrijfsbestemming die de ontwikkeling mogelijk maakt en er zijn ook geen (andere dan de dassenburchten) actuele natuurwaarden aanwezig.
 
Lanakerveld
 
Dat de gronden tijdelijk in gebruik zijn gegeven als agrarische grond is niet van belang.
 
Samengevat is er geen (extra) natuurcompensatie nodig. M.b.t. de in gebruik zijnde dassenburchten wordt op het juiste moment onderzoek gedaan en wordt wet- en regelgeving adequaat opgevolgd.

 

Zonneweide algemeen en landschappelijke inpassing

Uitgangspunten:
Vanuit de markt is voldoende belangstelling voor de investering in en de ontwikkeling van een zonneweide van ca. 30 ha voor een periode van 15-25 jaar;
Het investeringsvolume en de risico's, van het in eigen beheer ontwikkelen en exploiteren van een zonneweide, kan gedragen worden door een externe partij.
Daarom wordt voorgesteld om samen met omwonenden, de uitvraag en aanbesteding voor de ontwikkeling van een zonneweide in Lanakerveld voor te bereiden.
 
Volledigheidshalve, gemeente en omwonenden formuleren eisen en wensen waar de investeerder bij de realisatie van de Zonneweide rekening mee dient te houden.
 
Ontsluiting/toegang naar de zonneweide?
Ontsluiting via Belgische kant heeft de voorkeur. Frequentie van onderhoud is periodiek dus geen dagelijks werkverkeer.
Dit komt over een met de wens om toegangswegen niet door het veld te laten lopen.
Uiteraard kan dit alleen met instemming van de gemeente Lanaken gerealiseerd worden. Bij verdere uitwerking van het plan , wordt Lanaken hieromtrent benaderd.
 
Kunnen de panelen verlaagd worden aangelegd, waarbij we de grond gebruiken voor de groene borstwering?
Technisch is dit mogelijk, maar is het ook nodig?
De hoogte van de panelen is ca. 1.2 - 1.5 m. De groene afscheiding wordt ca. 3 m.
 
Wat betekent de landschappelijke inpassing van de Zonneweide?
Oriëntatie van de zonnepanelen (zuid opstelling of oost-west opstelling), hellingshoek van de panelen, kleur van de panelen, bereikbaarheid van de zonneweide, groene afscherming, veiligheid en beveiliging van de zonneweide, reflecties, archeologie, landschapselementen, natuur/ecologie e.d.
 
Wordt het een nogo-area (hekken e.d. i.v.m. vandalisme en sabotage)?
Naar alle waarschijnlijkheid zal de zonneweide worden afgeschermd met een hekwerk van minimaal 2.0 - 2,5 meter voorzien van begroeiing; de zonneweide wordt beveiligd door middel van camera's die op een mast zijn bevestigd. Het bezoeken van de zonneweide zal uitsluitend plaatsvinden onder begeleiding van een deskundige en op afspraak;
 
Hoe zit het met de waterafvoer?
Op de aarden ondergrond zal begroeiing plaatsvinden. Het hemelwater zal op natuurlijke wijze in de bodem infiltreren.
Mogelijk is het een idee om bij de inrichting van de zonneweide retentievoorzieningen aan te brengen. Dit met name om overlast bij zeer forse buien, die het huidige afwateringssysteem niet aan kan, op te vangen. Op deze plekken, waar de grond dus verlaagd is, zouden de panelen hoger geplaatst moeten worden.
 
Er moeten geen concessies worden gedaan aan het visueel afschermen en het areaal voor de panelen; het afschermen gaat voor!
Nadat het 3D info model klaar is kunnen we een indruk krijgen van de inpassing van de Zonneweide in het gebied. Insteek is dat de zonnepanelen niet zichtbaar zijn voor omwonenden.
 
Hoe liggen de panelen, hoe hoog komen ze?
Mogelijkheden qua oriëntatie zijn: zuid - opstelling of oost - west opstelling.
Hellingshoek: bij zuid-opstelling ca. 35 graden en bij oost-west opstelling 15 graden.
De afmeting van een zonnepaneel met een vermogen van 270-310 Wp bedraagt 1,95 x 0,99 meter. Als 4 zonnepanelen vanaf de grond in landscape boven elkaar worden geplaatst is de verticale hoogte 1,035 meter. Worden de panelen 50 cm boven de grond geplaatst, dan bedraagt de maximale hoogte 1,5035 meter.
 
Toch geen gebouwen of masten in ons veld?
Voor het omzetten van gelijkspanning naar wisselspanning zijn omvormers nodig. Afhankelijk van het vermogen, kun je deze qua afmetingen vergelijken met een trafohuisje in de wijk. De afmetingen van b.v. een 1 MW KSTAR omvormer zijn: 2,991 x 2,438 x 2,591 meter.
 
Er komt toch geen verlichting in de avond en nacht?
Het is niet de bedoeling dat de zonneweide 's - nachts wordt verlicht;
 

Wensen inzake inrichting Lanakerveld en inpassing Zonneweide

 • Realisatie grondwal (ca. 100.000 m3) met begroeiing voor het Europark, zodat het zicht op de Belgische industrie tot een minimum wordt beperkt.
 • Een grensoverschrijdend wandel- en fietspad dat tevens aansluit op het Belgische fietsroutenetwerk.
 • Huidige bestemming te vernauwen in die zin, dat de grond alleen gebruikt mag worden als zonneweide.
 • Ontsluiting via Belgische kant heeft de voorkeur; Geen vrachtverkeer door woonwijk
 • Insteek is dat de zonnepanelen niet zichtbaar zijn voor omwonenden.
 

Samenvatting programma september en oktober 2017

 
Wensen inzake zonneweide en participatie
 

Zonneweide Algemeen

Kunnen we een voorbeeld bekijken?
Op 27 september hebben we om een goed beeld te krijgen, een tweetal zonneweides bezocht in Breda en Zelzate.
 
Wat is het budget van de gemeente?
Er is geen gemeentelijk budget voor de realisatie van een zonneweide.
Gezocht wordt naar een externe investeerder.
 
Wat is de opbrengst/winst/capaciteit van de zonneweide Netwerk/ wat kan de kabel aan?
Aan de westkant van Maastricht kan volgens opgave van Enexis maximaal 12 MW worden ingevoegd.
Voor grotere vermogens dient een kabel onder de Maas te worden aangelegd. Uitgaande van zonnepanelen van 310 Wp, afmetingen (1,95x0,99 meter) en 113.120 panelen, bedraagt de elektriciteitsproductie 32.717.608 kWh/jaar.
 
Kunnen we energie opslaan t.b.v. Omwonenden. Hoeveel?
Energie kan in diverse vormen worden opgeslagen, bv. In zogenaamde buurtaccu's van ca. 400 kW. Buurtaccu's worden momenteel ook ingezet om de zelf opgewekte zonne-energie van bv. 35 huishoudens op te slaan.
 
Is er sprake van fysieke impact: straling, lichtreflectie, geluid, warmte?
Zonnepanelen geven geen straling af.
Lichtreflectie is mogelijk maar sterk afhankelijk van de stand van de zon en de plaats van de ontvanger.
Zonnepanelen produceren geen geluid, de omvormers wel.
Uitgaande van ca. 30 omvormers bedraagt het geluidsniveau op de gevel van woningen ca. 20,3 dB(A)
De bijdrage van de omvormers op het totaal aan achtergrondgeluid is te verwaarlozen.
Voor zover nu bekend wordt de warmte, afkomstig van de zonnepanelen niet opgevangen en gebruikt voor andere doeleinden.
 
Onderhoud en fundering?
Onderhoud: periodiek schoonmaken panelen d.m.v. gedemineraliseerd water.
Fundering kan door middel van stelkonplaten dan wel via schroefpalen in de grond of een metalen frame waarop de panelen worden gemonteerd.
 
Kleur van de panelen
Blauw of (mat)zwart.
 
Zijn de zonnepanelen ook duurzaam gemaakt of kiezen we voor de goedkoopste?
De keuze wordt gemaakt door de investeerder. Prijs-kwaliteitsverhouding speelt hierbij een belangrijke rol.
In de aanbesteding kunnen milieu-eisen gesteld worden t.a.v. de productie van de zonnepanelen.

Participatiemogelijkheden/Kansen voor de buurt

Kunnen omwonende energie of panelen inkopen?
Dat is mogelijk, maar deze wensen moeten dan nader uitgewerkt worden.
 
Kunnen omwonenden een belang nemen
Ja, dat is mogelijk via een coöperatie dan wel de aankoop van zondelen (aandelen).
 
Is er subsidie/lening mogelijk voor participanten?
De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een stimuleringslening Duurzaam Maastricht. Particuliere woningeigenaren bewoners.
 
Wat betekent de komst van een zonneweide voor de werkgelegenheid?
De werkgelegenheid voor de aanleg en het ontmantelen is eenmalig. Tijdens de exploitatieperiode zullen de zonnepanelen periode (1 of 2 x per jaar) worden gereinigd en zal er een controle van de omvormers plaatsvinden. Daarnaast vindt er monitoring plaats van het goed finctioneren van de zonneweide via zogenaamde dataloggers die een rechtstreekse verbinding hebben met internet.
Een andere mogelijkheid is de eis om gebruik te maken van lokale bedrijven voor realisatie en onderhoud.
 
Wegnemen onrust in Oud-Caberg, rust creëren
Er is een wens van omwonenden naar duidelijkheid. Wat kan en gaat mogelijk in hun directe omgeving gebeuren. Wat zijn de plannen van de gemeente met het gebied Lanakerveld en in hoeverre is inspraak mogelijk.
 
Hoe bereik je of betrek je de buurt bij plannen rondom participatie zonne-energie?
Een mogelijke aanpak is vanuit de Greendeals/Smart City deals (wordt opgestart).
Binnenkort vinden er 25 interviews plaatsen (met energiecoach), ook kan er een enquête worden gehouden.
Dit is van belang om te zien of er voldoende draagkracht is om wensen/eisen te stellen m.b.t. participatiemogelijkheden aan de toekomstige exploitant van de Zonneweide.
 
Oud Caberg van putje naar eerste energieneutrale wijk! Is er een model denkbaar dat de omwonenden in eigen regie de zonneweide exploiteren. De gemeente kan de grond rechtstreeks aan bewoners verpachten voor de plaatsing van eigen panelen. Bestaan er financieringsmogelijkheden hiervoor in de vorm van een lening of subsidie. Voorbeelden in den lande?
Modellen die momenteel gangbaar zijn:
- Postcoderoosproject
- Zondelen (aandelen)
 
Vanwege het investeringsvolume en de beheersbaarheid van risico's vindt de exploitatie veelal plaats door professionals. Ook in Breda zagen we dat het proces vele jaren in beslag heeft genomen en uiteindelijk is er toch een investeerder ingesprongen.
 

Wensen m.b.t. Zonneweide:

 • Duurzame panelen
 • Geen vrachtverkeer door woonwijk
 • Begrazing door schapen
 • Liever meerdere kleine zonneweides dan 1 grote

Wensen m.b.t. participatiemogelijkheden:

 • Meest optimale participatiemodel (Postcoderoosproject, Zondelen, dividend)
 • Inkoop goedkopere zonnepanelen door omwonenden (bewoners uit Lanakererveld hebben 1e recht van koop).
 • Ondersteuning burgerproject Zonneweide (Coöperatie)

Blad 1

Blad 2

Blad 3

Blad 4

Blad 5

Wens blad 1

Wens blad 1

Wens blad 1